• Odbierz prezent
ŚNIEZKA: raport finansowy (2021-03-29 17:12)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
emitent prowadzący działalność wytwórczą
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
w walucie
data przekazania: 2021-03-29
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
014 681 11 11014 682 22 22
(telefon)(fax)
sekretariat@sniezka.comwww.sniezka-sa.pl
(e-mail)(www)
8181433438690527477
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów583 703 543 891 130 460 126 433
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 514 43 647 6 596 10 146
Zysk (strata) brutto66 649 60 625 14 896 14 093
Zysk (strata) netto56 381 49 209 12 601 11 439
Całkowity dochód za dany okres56 669 48 740 12 666 11 330
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej45 259 38 746 10 116 9 007
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(80 059)(165 108)(17 894)(38 381)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej34 275 128 943 7 661 29 974
Przepływy pieniężne netto, razem(525)2 581 (117)600
Aktywa razem660 562 577 552 143 140 135 623
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania444 886 385 739 96 404 90 581
Zobowiązania długoterminowe200 512 204 829 43 450 48 099
Zobowiązania krótkoterminowe244 374 180 910 52 954 42 482
Kapitał własny215 676 191 813 46 736 45 042
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 734 2 963
Liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,47 3,90 1,00 0,91
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,47 3,90 1,00 0,91
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,09 15,20 3,70 3,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)17,09 15,20 3,70 3,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,60 2,60 0,56 0,61

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdfŁączne spr. Spólki i Grupy z działalności wraz z inf. niefinansową '2020
SF_FFiL_Sniezka_Spr_Jednostkowe_2020.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe '2020
SzB - FFiL Śnieżka SA jednostkowe 2020 MM.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania '2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Piotr MikrutPrezes Zarządu
2021-03-29Joanna Wróbel-LipaWiceprezes Zarządu
2021-03-29Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2021-03-29Zdzisław CzerwiecCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Bożena TabianGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk