• Odbierz prezent
ŚNIEZKA: raport finansowy (2021-03-29 17:07)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
emitent prowadzący działalność wytwórczą
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR".
w walucie
data przekazania: 2021-03-29
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA
(pełna nazwa emitenta)
ŚNIEZKAChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
014 681 11 11014 682 22 22
(telefon)(fax)
sekretariat@sniezka.comwww.sniezka-sa.pl
(e-mail)(www)
8181433438690527477
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów821 330 717 082 183 570 166 693
Zysk z działalności operacyjnej102 536 78 970 22 917 18 357
Zysk brutto103 980 78 952 23 240 18 353
Zysk netto 86 194 62 647 19 264 14 563
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego77 964 59 504 17 425 13 832
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące8 230 3 143 1 839 731
Całkowity dochód za okres76 642 68 287 17 130 15 874
Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego70 050 64 255 15 656 14 937
Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące6 592 4 032 1 473 937
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej120 691 99 157 26 975 23 050
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(124 813)(175 605)(27 896)(40 821)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(12 798)105 730 (2 860)24 578
Przepływy pieniężne netto, razem(16 920)29 282 (3 782)6 807
Aktywa, razem709 564 661 448 153 758 155 324
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania383 295 363 081 83 058 85 260
Zobowiązania długoterminowe119 323 158 798 25 857 37 290
Zobowiązania krótkoterminowe263 972 204 283 57 201 47 971
Kapitał własny326 269 298 367 70 701 70 064
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej293 440 265 426 63 587 62 329
Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli32 829 32 941 7 114 7 735
Kapitał zakładowy12 618 12 618 2 734 2 963
Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 778 12 617 778 12 617 778 12 617 778
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)6,83 4,96 1,53 1,15
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego6,18 4,72 1,38 1,10
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)6,83 4,96 1,53 1,15
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego6,18 4,72 1,38 1,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)25,86 23,65 5,60 5,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)25,86 23,65 5,60 5,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR)2,60 2,60 0,56 0,61

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sniezka_Sprawozdzanie_z_dzialalnosci_2020.pdfŁączne spr. Spólki i Grupy z działalności wraz z inf. niefinansową '2020
SSF_Grupa_Kapitalowa_Sniezka_2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe '2020
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_2020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
SzB_FFiLŚnieżkaSA_skons_2020_MM.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania '2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Piotr MikrutPrezes Zarządu
2021-03-29Joanna Wróbel-LipaWiceprezes Zarządu
2021-03-29Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2021-03-29Zdzisław CzerwiecCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Bożena TabianGłówna Księgowa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk