• Odbierz prezent
SMS KREDYT HOLDING S.A.: Informacja nt. wstępnego wyniku za rok 2020 oraz wysokości wskaźnika zadłużenia dla obligacji AS (2021-03-02 20:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2020
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
SMS KREDYT HOLDING S.A.
Temat
Informacja nt. wstępnego wyniku za rok 2020 oraz wysokości wskaźnika zadłużenia dla obligacji AS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. („Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 marca 2021 roku, w toku realizacji czynności rewizji finansowej realizowanych na potrzeby procesu przygotowania raportów rocznych za 2020 rok (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego)i zakończenia z tym samym dniem procesu agregacji danych finansowych, a także mając na uwadze fakt, iż w zakresie badania sprawozdań finansowych na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego (z zastrzeżeniem informacji zamieszczonych poniżej) Emitent nie przewiduje istotnych korekt do wyniku i pozycji bilansu, Emitent podjął decyzję o przekazaniu wstępnych wyników netto za 2020 rok do publicznej wiadomości. Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, iż:
- szacunkowa skonsolidowana strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020 wynosi 12 323,8 tys. PLN;
- szacunkowy jednostkowy zysk netto Emitenta za rok 2020 wynosi 1 948,6 tys. PLN.
Jednocześnie Emitent zastrzega, że w zakresie wykazanego jednostkowego wyniku finansowego netto Emitenta, istnieje potencjalna możliwość dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości udziałów w spółce zależnej od Emitenta tj. Kreos Sp. o. o. („Spółka Zależna”), co będzie miało wpływ na wykazany wynik finansowy w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta. Z uwagi na wyłączenia konsolidacyjne odpis aktualizujący wartość udziałów w Spółce Zależnej nie będzie miał wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Decyzja o ewentualnym utworzeniu odpisu aktualizacyjnego, a także wielkość odpisu nastąpi po uzgodnieniu z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe i wynika z aktualnej oceny perspektyw działalności Spółki Zależnej, zwłaszcza mając na uwadze czasowe wstrzymanie tj. aktualnie do dnia 30 czerwca 2021 r. przez Spółkę Zależną prowadzenia działalności pożyczkowej, o czym Emitent informował w raportach EBI nr 10/2020 i ESPI 4/2021. Emitent wyjaśnia, iż utworzenie przedmiotowych odpisów nie ma jednak wpływu na sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.
Emitent wskazuje, że na wykazaną skonsolidowaną stratę netto we wstępnym wyniku wynikającym z danych przyjętych do przygotowania wstępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta istotny wpływ miało wstrzymanie w pierwszym kwartale 2020 r. prowadzenia działalności pożyczkowej przez Spółkę Zależną, a co za tym idzie brak przychodów ze sprzedaży sekurytyzowanych wierzytelności z i do funduszu, którego uczestnikiem jest Emitent, tj. z NS FIZ KREOS oraz dalszej sprzedaży do innych funduszy sekurytyzacyjnych, z którymi NS FIZ KREOS miał zawarte ramowe umowy sprzedaży wierzytelności. Wstrzymanie prowadzenia działalności przez podmioty Grupy Kapitałowej Emitenta w tym zakresie było wynikiem wejścia w życie zmian prawnych w zakresie ograniczenia maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, oraz warunków rynkowych m. in. w postaci zmniejszenia możliwości wysokości naliczanych odsetek umownych, zwiększenia kosztów ryzyka kredytowego, a także wprowadzenia wakacji kredytowych, na co wpływ miał ogłoszony na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego oraz następnie stan epidemii koronawirusa COVID-19, o czym Emitent informował w ww. raportach bieżących.
Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunek uzyskany w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i wyniki opublikowane ostatecznie we właściwym raporcie rocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 2 marca 2021 roku procesu agregacji danych finansowych w dniu 2 marca 2021 roku zidentyfikował przekroczenie wskaźnika zadłużenia dla obligacji serii AS powyżej wskaźnika ustalonego w Warunkach Emisji Obligacji (WEO) serii AS, którego wysokość powinna mieścić się w granicy 3.0. Aktualna ustalona wartość wskaźnika zadłużenia, wynosi 6,93, tym samym doszło do Przypadku Naruszenia WEO obligacji AS. W związku z przekroczeniem ww. wskaźnika, każdy z obligatariuszy obligacji AS ma prawo do złożenia oświadczenia o żądaniu natychmiastowego wykupu obligacji, chyba że wszyscy obligatariusze złożą pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności, że wyrażają zgodę na przekroczenie powyższego wskaźnika lub do chwili złożenia żądania wskaźnik spadnie poniżej 3.0. Emitent informuje, że zamierza zwrócić się do wszystkich obligatariuszy z wnioskiem o złożenie oświadczenia na piśmie, że obligatariusze wyrażają zgodę na przekroczenie powyższego wskaźnika.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SMS KREDYT HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Św. Mikołaja8-11
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8943016705021458330
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Jarosław OlejarzPrezes ZarząduJarosław Olejarz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk