• Odbierz prezent
SMS: Decyzja o planowanej zmianie statutu i wprowadzeniu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (2021-03-10 15:14)

Spis załączników:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych w których poinformowano m.in. o rozważanej możliwości pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego, Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. („Emitent”), informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym tj. 10 marca 2021 r. decyzji o zwołaniu w najbliższym czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, w celu pojęcia uchwał m. in. w zakresie zmian statutu Emitenta, w tym w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do jednokrotnego lub wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie wyższą niż 5.500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Zgodnie z intencją Emitenta upoważnienie miałoby zostać udzielone Zarządowi Emitenta na okres do 31 grudnia 2023 r. przy czym Zarząd Emitenta za zgodą Rady Nadzorczej będzie mógł dokonać podwyższenia z prawem poboru jak i z wyłączeniem prawa poboru. Zarząd Emitenta po zmianie statutu, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować terminy i wielkość ewentualnych emisji do warunków rynkowych i potrzeb Emitenta. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić rozmowy z przyszłymi potencjalnymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Jednocześnie ewentualnie pozyskane środki finansowe z takich emisji Emitent będzie mógł przeznaczyć na podniesienie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta tj. TryPay S.A., która przygotowuje się do komercyjnego wdrożenia rozwiązań w zakresie świadczenia usług dostępu do informacji na rachunku bankowym (AIS), a także umożliwi przygotowanie rozwiązań umożliwiających świadczenie usług inicjowania transakcji płatniczych (PIS), po uzyskaniu w tym zakresie zezwolenia od Komisji Nadzoru Finansowego, o wydanie której spółka ta wnioskowała, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 52/2020.
Zarząd Emitenta informuje, że warunkiem dokonania zmian ww. statutu Emitenta, które umożliwią Zarządowi Emitenta ewentualne podwyższanie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uprzednie zwołanie i przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym akcjonariusze zagłosują za uchwałami będącymi w porządku obrad takiego Zgromadzenia, w tym za zaproponowanymi przez Zarząd Emitenta zmianami statutu. W związku z podjętą decyzją Zarząd Emitenta zwróci się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie uchwał, które mają być przedmiotem planowanego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, a następnie zwoła Walne Zgromadzenie, co powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-10 15:14:18Jarosław OlejarzPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk