• Odbierz prezent
SKYLINE INVESTMENT S.A.: raport finansowy (2022-11-24 17:06)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-24
SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SKYLINE INVESTMENT S.A.działalność inwestycyjna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-796Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Relaksowa45
(ulica)(numer)
22 859 17 80
(telefon)(fax)
konsulting@skyline.com.plwww.skyline.com.pl
(e-mail)(www)
951-17-74-724012865877
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane dane finansowe skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 roku
Przychody ze sprzedaży792591756
Koszt własny sprzedaży02205
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży792811761
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 105-1 078-236-233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 2692 868-484619
Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto-2 391-513-510-111
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej-2 208-505-471-109
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 462-18 744-312-4 046
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 95629 5004176 368
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-545-9 508-116-2 052
Aktywa trwałe54 05555 51111 10013 035
Aktywa obrotowe1 9813 897407915
Aktywa razem56 03659 40911 50713 951
Kapitał własny49 14052 42210 09112 310
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe5 8835 6991 2081 338
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe1 0131 288208302
Pasywa razem56 03659 40911 50713 951
Liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Wartość księgowa na jedną akcję2,112,250,430,53
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję2,112,250,430,53
Średnia ważona liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą-0,10-0,02-0,020,00
Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 roku
Przychody ze sprzedaży50511111
Koszt własny sprzedaży0000
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży50511111
Zysk (strata) ze sprzedaży-997-1 103-213-237
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 9832 921-423627
Zysk (strata) przed opodatkowaniem brutto-1 786-187-381-40
Zysk (strata) netto-1 618-187-345-40
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 525709-325152
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 8622 607397559
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-545-2 171-116-466
Aktywa trwałe15 6449 2333 2121 981
Aktywa obrotowe8 81817 6991 8113 798
Aktywa razem24 46226 9325 0235 779
Kapitał własny22 48824 7704 6185 315
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 2491 009256216
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe7251 153149247
Pasywa razem24 46226 9325 0235 779
Liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Wartość księgowa na jedną akcję0,961,060,200,23
Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję0,961,060,200,23
Średnia ważona liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą-0,07-0,01-0,020,00
Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie23 321 00023 321 00023 321 00023 321 000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_finansowe_skonsolidowane_SI_3Q2022.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skyline Investment S.A. za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-24Jerzy ReyPrezes ZarząduJerzy Rey
2022-11-24Zbigniew FornalWiceprezes ZarząduZbigniew Fornal


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk