• Odbierz prezent
SIMPLE: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. (2021-06-17 20:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Simple S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce (Akcjonariusz) o poddanie pod głosowanie w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. (ZWZ) uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r., zgłoszonej przez Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 4 KSH.

Poniżej zamieszczono projekt uchwały złożony wraz z ww. wnioskiem.

„Uchwała nr: ….. / ……………. / 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2020 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie § 6 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia, co następuje:

§1.
Zysk Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 5.121.405,04 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięć złotych 04/100) przeznacza się w następujący sposób:

a) kwotę 2 646 688 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, oraz

b) kwotę 2 474 717,04 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych 04/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2.
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wynosi 0,55 zł.
§3.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 30 lipca 2021 r.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-06-17Daniel FrygaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk