• Odbierz prezent
SIMPLE: Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (2021-03-05 21:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Informacja nt. zawarcia umowy na realizację projektu informatycznego dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. Spółka zawarła z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie [PUM, Zamawiający] umowę na rozbudowę istniejącego zintegrowanego systemu informatycznego [ZSI] poprzez dostawę licencji, wdrożenie i prace implementacyjne [Umowa].

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 3 mln zł netto [tj. ok. 3,7 mln zł brutto].

Przedmiot Umowy będzie realizowany w uzgodnionych przez strony etapach, a ostateczny termin zakończenia realizacji Umowy uzgodniono na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Okres gwarancji dla Umowy wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą zostać nałożone na Spółkę m.in. z tytułu opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów Umowy, czy opóźnienia w usunięciu ewentualnych błędów ZSI. Ponadto Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto za odstąpienie Spółki lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, każda ze stron może żądać odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-03-05Daniel FrygaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk