• Odbierz prezent
SIMPLE: Informacja nt. współpracy z SGGW w zakresie realizacji projektów informatycznych (2021-02-23 20:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Informacja nt. współpracy z SGGW w zakresie realizacji projektów informatycznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. Spółka zawarła ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [SGGW, Zamawiający] dwie umowy, których przedmiotem jest odpowiednio dostarczenie Zamawiającemu systemu zarządzania budżetem [Umowa I] oraz rozbudowa systemu finansowo-księgowego SGGW poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem [Umowa II]. Obje umowy obejmują również fakultatywnie [wg. uznania Zamawiającego] dodatkową usługę wsparcia i świadczenia usługi asysty technicznej.

Za wykonanie przedmiotu Umowy I Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości odpowiednio ok. 1,9 mln zł netto [tj. 2,3 mln zł brutto], natomiast wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy II wynosi ok. 0,85 mln zł netto [tj. ok. 1,1 mln zł brutto]. W przypadku natomiast skorzystania przez Zamawiającego z ww. dodatkowych usług wsparcia i świadczenia usługi asysty technicznej, Spółce przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie wynoszące łącznie z tytułu obu umów ok. 0,24 mln zł netto [tj. ok. 0,3 mln zł brutto].

Obie umowy będą wykonywane w uzgodnionych przez strony etapach, a ostateczny termin realizacji obu umów uzgodniono do końca lutego 2022 r.

Okres gwarancji dla obu umów wynosi 48 miesięcy od dnia podpisania przez SGGW końcowych protokołów odbioru.

W obu umowach przewidziano analogiczne postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą zostać nałożone na Spółkę m.in. w przypadku odstąpienia od umów przez Zamawiającego lub Spółkę z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości wynagrodzenia 20% wartości wynagrodzenia brutto poszczególnej umowy, czy w przypadku nieterminowej realizacji poszczególnej umowy. Strony zastrzegły również sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

Pozostałe warunki realizacji obu ww. umów, w tym w zakresie możliwości ich rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od nich czy też ich zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SIMPLE SA
(pełna nazwa emitenta)
SIMPLEInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-555Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bronisława Czecha49/51
(ulica)(numer)
812 58 98815 49 83
(telefon)(fax)
simple.com.pl
(e-mail)(www)
113-00-22-578012642634
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2021-02-23Daniel FrygaWiceprezes Zarządu
2021-02-23Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk