• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta – GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie (2021-03-12 14:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta – GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 marca 2021 r. Spółka wraz z osobami fizycznymi, Panem Maximillionem Cooperem oraz Panem Emilem Leszczyńskim zawiązała spółkę akcyjną pod firmą GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: GR Games, Spółka zależna).

Kapitał zakładowy GR Games wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął i pokrył wkładem pieniężnym 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 19% udziału w kapitale zakładowym GR Games. Pozostałe akcje zostały objęte i pokryte wkładem pieniężnym przez Maximilliona Coopera oraz Pana Emila Leszczyńskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który jednocześnie został powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej GR Games. Na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce zależnej została powołana Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu Emitenta.

GR Games została powołana do tworzenia serii gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych w oparciu o markę Gumball 3000, do której licencję na zasadach wyłączności na 10 lat udzielił GR Games, Maximillion Cooper. Maximillion Cooper oprócz objęcia znaczącego pakietu akcji GR Games będzie również zasiadał w Radzie Nadzorczej GR Games.

Do tworzenia serii gier Gumball 3000 zostanie powołany zespół międzynarodowych specjalistów z dziedziny gier wyścigowych i rajdowych, który pracował przy podobnych światowych produkcjach i który zapewni serii gier Gumball 3000 jakość AA+. Poprzednia wersja gry powstała we współpracy z brytyjską firmą SCI Games i została wydana 20 lat temu na konsolę PlayStation 2.

Intencją założycieli GR Games jest również wprowadzenie GR Games w ciągu najbliższych lat na rynek organizowany przez GPW.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of SimFabric S.A. with its seat in Warsaw (hereinafter referred to as: the Company, the Issuer) informs that on March 10, 2021, the Company, together with natural persons, Mr. Maximillion Cooper and Mr. Emil Leszczyński, established a joint-stock company under the name GR Games S.A. based in Warsaw (hereinafter referred to as: GR Games, Subsidiary).

The share capital of GR Games amounts to PLN 100,000.00 (say: one hundred thousand zlotys) and is divided into 1,000,000 (say: one million) series A shares with a nominal value of PLN 0.10 each. The Issuer acquired and paid for 190,000 (in words: one hundred and ninety thousand) shares, constituting 19% of the share capital of GR Games. The remaining shares were acquired and covered by a cash contribution by Maximillion Cooper and Mr. Emil Leszczyński - Chairman of the Issuer's Supervisory Board, who was also appointed Chairman of the Supervisory Board of GR Games. Julia Leszczyńska - President of the Issuer's Management Board was appointed the President of the Management Board of the Subsidiary.

GR Games was established to create a series of racing, rally and car games based on the Gumball 3000 brand, licensed exclusively for 10 years by GR Games, Maximillion Cooper. Maximillion Cooper, in addition to acquiring a significant stake in GR Games, will also sit on the Supervisory Board of GR Games.

To create the Gumball 3000 series of games, a team of international specialists in the field of racing and rally games will be appointed, who have worked on similar global productions and will provide the Gumball 3000 series of games with AA + quality. The previous version of the game was created in cooperation with the British company SCI Games and was released 20 years ago for the PlayStation 2 console.

The intention of the founders of GR Games is also to introduce GR Games to the WSE in the coming years.

The Issuer's Management Board decided to publish the above information due to the fact that it may have a significant impact on the future financial and property standing of the Issuer and potentially have a significant impact on the valuation of the Company's financial instruments listed in the alternative trading system.

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-954Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królowej Marysieńki5B
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
9512422921
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk