• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy (2021-03-18 18:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów, w dniu 18 marca 2021 r. podjął decyzję o zarekomendowaniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za 2020 rok:
a) kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję;
b) kwotę 1.931.072,58 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 58/100) proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2020 rok podejmie Walne Zgromadzenie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji w związku z możliwym, istotnym jej wpływem na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of SimFabric S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as: the Company, the Issuer) informs that, after analyzing the current financial situation of the Company, future investments and assumed revenues, on March 18, 2021, it made a decision to recommend to the nearest Ordinary General Meeting the distribution of the net profit for 2020 :

a) proposes to allocate PLN 1,500,000.00 (in words: one million five hundred thousand zlotys) to dividends for shareholders, i.e. PLN 0.24 (in words: twenty four groszy) per share;

b) the amount of 1,931,072.58 (in words: one million nine hundred thirty one thousand seventy two zlotys 58/100) is proposed to be allocated to increasing the supplementary capital.

The recommendation of the Management Board of the Company will be approved by the Supervisory Board of the Company. The final decision on the distribution of the Company's net profit for 2020 will be made by the General Meeting.

The Issuer's Management Board decided to publish the above information in connection with its possible, significant impact on the valuation of the Issuer's financial instruments listed in the alternative trading system on the NewConnect market.

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-954Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królowej Marysieńki5B
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
9512422921
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk