• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Rejestracja spółki zależnej od Emitenta – GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie (2021-03-30 12:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Rejestracja spółki zależnej od Emitenta – GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 12 marca 2021 r. informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował spółkę GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: GR Games, Spółka zależna).

Kapitał zakładowy GR Games wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent posiada 190.000 akcji, stanowiących 19% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu GR Games. Prezesem Zarządu Spółki zależnej jest Pani Julia Leszczyńska – Prezes Zarządu Emitenta, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki zależnej jest Emil Leszczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. Oboje wraz z Emitentem, posiadają 70% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu GR Games.

GR Games została powołana do tworzenia serii gier wyścigowych, rajdowych i samochodowych w oparciu o markę Gumball 3000, do której licencję na zasadach wyłączności na 10 lat udzielił GR Games, Maximillion Cooper, właściciel marki Gumball 3000 oraz znaczący akcjonariusz Spółki GR Games.

Do tworzenia serii gier Gumball 3000 zostanie powołany zespół międzynarodowych specjalistów z dziedziny gier wyścigowych i rajdowych, który pracował przy podobnych światowych produkcjach i który zapewni serii gier Gumball 3000 jakość AA+. Poprzednia wersja gry powstała we współpracy z brytyjską firmą SCI Games i została wydana 20 lat temu na konsolę PlayStation 2.

Wydanie pierwszej gry wyścigowej z serii Gumball 3000 planowane jest na rok 2022, przy okazji kolejnej edycji popularnych na świecie rajdów Gumball 3000, który w 2022 roku będzie odbywał się na trasie z Kanady przez Stany Zjednoczone na Kubę.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of SimFabric S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the Company, the Issuer), with reference to the current report ESPI No. 9/2021 of March 12, 2021, hereby informs that on March 29, 2021, the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw , XIII Commercial Division of the National Court Register registered the company GR Games SA based in Warsaw (hereinafter referred to as: GR Games, Subsidiary).

The share capital of GR Games amounts to PLN 100,000.00 and is divided into 1,000,000 series A shares with a nominal value of PLN 0.10 each. The Issuer owns 190,000 shares, representing 19% of the share capital and the same number of votes at the General Meeting of GR Games. The President of the Management Board of the Subsidiary is Ms. Julia Leszczyńska - President of the Issuer's Management Board, and the Chairman of the Supervisory Board is Emil Leszczyński, Chairman of the Issuer's Supervisory Board. Both, together with the Issuer, have 70% of the share capital and the same number of votes at the General Meeting of GR Games.

GR Games was established to create a series of racing, rally and car games based on the Gumball 3000 brand, licensed exclusively for 10 years by GR Games, Maximillion Cooper, owner of the Gumball 3000 brand and a significant shareholder of GR Games.

To create the Gumball 3000 series of games, a team of international specialists in the field of racing and rally games will be appointed, who have worked on similar global productions and will provide AA + quality for the Gumball 3000 series of games. The previous version of the game was created in cooperation with the British company SCI Games and was released 20 years ago for the PlayStation 2 console.

The first racing game in the Gumball 3000 series is scheduled to be released in 2022, with the next edition of the world-famous Gumball 3000 rallies, which in 2022 will take place from Canada through the United States to Cuba.

The Issuer's Management Board decided to publish the above information due to the fact that it may have a significant impact on the future financial and property standing of the Issuer and potentially have a significant impact on the valuation of the Company's financial instruments listed in the alternative trading system.

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-954Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królowej Marysieńki5B
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
9512422921
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk