• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: raport finansowy (2022-09-30 20:01)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2022-09-30
SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-954Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królowej Marysieńki5B
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
951242292136590199600000
(NIP)(REGON)
KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 9014 5511 0561 001
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 9681 661424365
EBITDA2 8092 172605478
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem2 1311 563459344
Zysk (strata) netto1 9761 145426252
przypadający na jednostkę dominującą1 9071 099411242
przypadający na udziały niedające kontroli69461510
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(387)(942)(83)(207)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 715)(1 130)(1 662)(248)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 0934 2851 097942
Przepływy pieniężne netto – razem(3 008)2 214(648)487
Liczba akcji6 250 0006 250 0006 250 0006 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,320,180,070,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )4,752,951,020,65
Na 30.06.2022Na 31.12.2021Na 30.06.2022Na 31.12.2021
Aktywa / Pasywa razem32 01821 0686 8414 581
Aktywa trwałe9 1494 0531 955881
Aktywa obrotowe22 86917 0154 8863 699
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta21 75213 3694 6472 907
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 3222 657496578
Zobowiązania długoterminowe864907185197
Zobowiązania krótkoterminowe1 4581 750312381

Powyższe dane finansowe za okres 6 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 czerwca 2022 r. – 4,6806 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. – 4,6427 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. – 4,5472 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację;

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SIM_30.06.2022_raport_final.pdfRaport półroczny Grupy Kapitałowej SimFabric S.A.
KPW Audyt - raport z przeglądu skonsolidowanego SF GK SIMFABRIC SA 30.06.2022.pdfRaport biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SimFabric S.A.
KPW Audyt - raport z przeglądu jednostkowego SF SIMFABRIC SA 30.06.2022.pdfRaport biegłego z przeglądu sprawozdania finansowego SimFabric S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk