• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Pozytywne rozpatrzenie protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie na stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego (2021-03-29 17:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Pozytywne rozpatrzenie protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie na stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 51/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. 77/2020 z dnia 2 października 2020 r. oraz nr 3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż złożony przez Spółkę protest do wniosku o dofinansowanie stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab (dalej jako: Projekt) w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020, został rozpatrzony pozytywnie, co oznacza otrzymanie rekomendacji do dofinansowania ze strony Ministerstwa Rozwoju (dalej jako: Ministerstwo).

Łączna wartość Projektu to ponad 25,31 mln zł, z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 15,18 mln zł.

Celem niniejszego Projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej jako: Centrum) poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu.

Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej Projektu, będzie opracowanie własnego silnika graficznego Space Engine 3D do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych Agencji Kosmicznych.

W przygotowaniu innowacyjnych rozwiązań Centrum będzie korzystało z technologii: Fotogrametrii, MoCap, Sztucznej Inteligencji, Uczenia Maszynowego i własnych narzędzi i rozwiązań informatycznych.

Emitent w ramach agendy badawczej Projektu podpisał listy intencyjne o współpracy z dwoma Uczelniami Wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

With reference to the content of ESPI current reports No. 51/2020 of July 14, 2020 77/2020 of October 2, 2020 and No. 3/2021 of February 8, 2021, the Management Board of SimFabric S.A. with its seat in Warsaw (hereinafter referred to as: the Company, the Issuer) informs that the Company's protest to the application for co-financing the creation of the Research and Development Center - Space Engine Lab (hereinafter referred to as: Project) under Measure 2.1 OP IR - competition 1 / 2.1 / 2020, has been positively considered, which means receiving a recommendation for co-financing from the Ministry of Development (hereinafter referred to as: the Ministry).

The total value of the Project is over PLN 25.31 million, of which the value of the above-mentioned co-financing is over PLN 15.18 million.

The aim of this Project is to build a Research and Development Center (hereinafter referred to as: the Center) through the acquisition of R&D infrastructure, which will be used to conduct research and development works for the creation of innovative products: a commercial research and development simulator for the space and entertainment industry and a digitization system spatial and traffic measurement.

The key point of the project's research and development agenda will be the development of its own Space Engine 3D graphics engine for creating super-realistic space simulators, targeted at both the entertainment industry and the largest Space Agencies.

In preparing innovative solutions, the Center will use the following technologies: Photogrammetry, MoCap, Artificial Intelligence, Machine Learning and its own IT tools and solutions.

As part of the research agenda of the Project, the issuer signed letters of intent on cooperation with two universities: the University of Silesia in Katowice and the University of Zielona Góra in Zielona Góra.

The Issuer's Management Board decided to publish the above information due to the fact that it may have a significant impact on the future financial and property standing of the Issuer and potentially have a significant impact on the valuation of the Company's financial instruments listed in the alternative trading system.

SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SIMFABRIC S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-954Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Królowej Marysieńki5B
(ulica)(numer)
+48 519 486 720
(telefon)(fax)
contact@simfabric.comwww.simfabric.com
(e-mail)(www)
9512422921
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk