• Odbierz prezent
SIMFABRIC S.A.: Istotne informacje dotyczące MobileFabric S.A. – spółki zależnej od Emitenta (2021-03-11 15:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Istotne informacje dotyczące MobileFabric S.A. – spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 81/2020 z dnia 30 października 2020 r., Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 marca 2021 r. powziął informację o rejestracji przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie – spółki zależnej od Emitenta (dalej jako: MobileFabric, Spółka zależna).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej nastąpiło w wyniku emisji 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii C objęte zostały po cenie emisyjnej równej 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych), w związku z czym Spółka pozyskała 3,57 mln zł.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 1.310.000 (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
a) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;
b) 100.000 akcji na okaziciela serii B;
c) 210.000 akcji na okaziciela serii C.

Emitent posiada akcje stanowiące 61,83% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w głosach na Walnym Zgromadzeniu MobileFabric.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Julia Natalia LeszczyńskaPrezes ZarząduJulia Natalia Leszczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk