• Odbierz prezent
SILVAIR INC: raport finansowy (2021-04-16 19:01)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
dlaemitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie USD
data przekazania: 2021-04-16
SILVAIR INC
(pełna nazwa emitenta)
SILVAIR INC
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
CA94103Suite 100, San Francisco
(kod pocztowy)(miejscowość)
Market Street717
(ulica)(numer)
+48 12 376 95 98
(telefon)(fax)
office@silvair.comsilvair.com/pl
(e-mail)(www)
ndnd
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. USDw tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów372177325158
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 473-3 725-2 158-3 329
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-2 547-3 881-2 223-3 468
Zysk (strata) okresu-2 609-3 906-2 277-3 491
Aktywa razem14 53912 38911 84111 048
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej8 8627 6537 2176 825
Przepływy pienięzne netto z działalności operacyjnej-726-1 939-634-1 733
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 811-2 824-1 580-2 524
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 0602 7263 5432 436
Zysk (strata) na jedną akcję-0,22-0,34-0,17-0,30

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Silvair 2020.pdfRoczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Silvair, Inc. za 2020r.
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Silvair 2020.pdfRoczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Silvair, Inc. za 2020r.
Sprawozdanie Rady Dyrektorów Silvair 2020.pdfSprawozdanie Rady Dyrektorów z działalności Grupy Silvair za 2020r.
GK Silvair 2020 BSSF MSSF SzB PL emitent non UE-sig.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Silvair, Inc. za 2020r.
Silvair Inc 2020 BSF MSSF SzB PL emitent_nonUE-sig.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego Silvair, Inc. za 2020r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Rafał HanCzłonek Rady Dyrektorów - Dyrektor Generalny
2021-04-16Szymon SłupikPrzewodniczący Rady Dyrektorów - Dyrektor ds. Technologii
2021-04-16Adam GembalaWiceprzewodniczący Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Barbara JędrzejekCzłonek Zarządu

UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o. ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk