• Odbierz prezent
Shoper S.A.: Informacja o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Shoper S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW (2021-07-22 17:46)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/21
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
Shoper S.A.
Temat
Informacja o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Shoper S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie zawiadomienia z dnia 22 lipca 2021 r. („Zawiadomienie”) otrzymanego od WOOD & Company Financial Services, a.s., informuje o zakończeniu w dniu 21 lipca 2021 r. okresu stabilizacji kursu akcji Emitenta notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). WOOD & Company Financial Services, a.s. pełnił funkcję menedżera stabilizującego („Menedżer Stabilizujący”) zgodnie z treścią prospektu Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 czerwca 2021 r. wraz z erratami oraz komunikatami aktualizującymi („Prospekt”).
Zgodnie z Zawiadomieniem, zakończenie działań stabilizacyjnych nastąpiło przed terminem zakończenia Okresu Stabilizacji, o którym mowa w Prospekcie, tj. okresu nie dłuższego niż 30 dni kalendarzowych począwszy od dnia pierwszego notowania akcji Emitenta na GPW, w którym Menedżer Stabilizujący mógł dokonać transakcji stabilizacyjnych, przy czym Menedżer Stabilizujący nie był zobowiązany do podjęcia jakichkolwiek działań stabilizacyjnych, a ewentualnie podjęte działania, mogły zostać przerwane w każdym czasie przed upływem Okresu Stabilizacji.
Jednocześnie, Emitent informuje, że w dniu 22 lipca 2021 r. powziął od Menedżera Stabilizującego informację, że w okresie stabilizacji Menedżer Stabilizujący nie dokonał żadnej transakcji stabilizacyjnej na akcjach Emitenta.
W związku z powyższym, w stosunku do akcji Emitenta nie będą już mogły być podejmowane działania stabilizacyjne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Shoper Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
Shoper S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-280Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Władysława Łokietka79
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro@shoper.plwww.shoper.pl
(e-mail)(www)
9452156998121495203
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-22Marcin KuśmierzPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk