• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie od firmy audytorskiej Rozwiązania Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r. (2021-03-18 22:52)













KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO














Raport bieżący nr13/2021















Data sporządzenia:









Skrócona nazwa emitenta









SFINKS POLSKA S.A.












Temat










Otrzymanie od firmy audytorskiej Rozwiązania Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r.

Podstawa prawna








Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe















Treść raportu:









Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku otrzymał od firmy audytorskiej Roedl Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adresowane do Spółki Rozwiązanie umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r. datowane na dzień 18 marca 2021 r. („Rozwiązanie Umowy”).
Przedmiotem umowy z firmą Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Firma Audytorska”) jest zobowiązanie do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ww. okresy.

Jako ważne powody uprawniające do Rozwiązania Umowy Firma Audytorska wskazała:
1)niedotrzymanie warunków Umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii polegających na braku zapłaty wynagrodzenia dla Spółki za dotychczas wykonane czynności w ramach ww. Umowy.
2)wystąpienie zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu polegających na powstaniu zagrożenia opisanego w punkcie 410.7A1 i podjęciu ustaleń zgodnie z punktem R410.8 obowiązującego biegłych rewidentów i firmy audytorskie Kodeksu etyki IFAC (dalej Kodeks).
Firma Audytorska wskazała, iż zgodnie z powołanym Kodeksem zagrożenie czerpania korzyści własnych mogłoby powstać, jeśli znacząca cześć wynagrodzeń nie jest zapłacona przed wydaniem sprawozdania z badania za rok następny oraz iż zgodnie zapisami obowiązującego Kodeksu Firma Audytorska w takiej sytuacji jest obowiązana ustalić: (a)czy zaległe wynagrodzenie mogłoby stanowić odpowiednik pożyczki udzielonej klientowi (b) czy odpowiednim jest, aby firma została ponownie wybrana lub kontynuowała zlecenie badania.
W wyniku analizy potencjalnego ryzyka naruszenia niezależności biegłego rewidenta i odpowiednich norm etycznych – Firma Audytorska poinformowała, że zmuszona jest do rozwiązania Umowy.
Jednocześnie z uwagi na zapisy Umowy Firma Audytorska wezwała Sfinks do zapłaty w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, zaległego wynagrodzenia na rzecz Spółki i poinformowała, że w przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Rozwiązanie Umowy nastąpi z dniem następującym po tym terminie.

Emitent informuje, że w związku z faktem, iż z dniem 30 października 2020 r. zostało otwarte postępowanie o zatwierdzenie układu prowadzonego zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne z 2015 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) z dniem układowym ustalonym na dzień 1 listopada 2020 r. wierzytelność wobec Firmy Audytorskiej jest objęta układem w związku z czym spełnienie przez Emitenta żądania Firmy Audytorskiej dotyczącego zapłaty w ciągu 5 dni ww. świadczenia jest prawnie niedopuszczalne. Emitent jednocześnie wskazuje, iż Firma Audytorska oddała głos na karcie do głosowania w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

W związku z powyższym w ocenie Emitenta otrzymane wezwanie do zapłaty jest sprzeczne z przepisami prawa restrukturyzacyjnego a zapisy Kodeksu etyki IFAC, na które powołuje się Firma Audytorska wskazując je jako ważne powody uprawniające do Rozwiązania Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r. w obecnej sytuacji nie mają zastosowania. W związku z powyższym Emitent traktuje otrzymane Rozwiązanie Umowy jako nieskuteczne i wezwał Firmę Audytorską do wykonania zawartej umowy.

Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że w okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiły przypadki:
− wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,
− wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych
skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków
negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków,
− rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Emitenta dotyczących przedmiotu i zakresu badania oraz przeglądu, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

Emitent informuje, że nie otrzymał od Firmy Audytorskiej pisma adresowanego do Komisji Nadzoru Finansowego zawierającego wyjaśnienie przyczyn wypowiedzenia Umowy.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi jak również zgodnie z przyjętymi polityką i procedurą dotyczącą wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza Emitenta.

Ww. podmiot świadczył na rzecz Sfinks usługi badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks za rok obrotowy 2018 oraz 2019 oraz przeglądu skróconych półrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych za ww. okresy.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższą sprawą Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów bieżących.




















MESSAGE (ENGLISH VERSION)
































































SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA



(pełna nazwa emitenta)



SFINKS POLSKA S.A.
Usługi inne (uin)



(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)



05-540
Zalesie Górne



(kod pocztowy)
(miejscowość)



Młodych Wilcząt
36



(ulica)
(numer)



+48 22 702 71 01
+48 22 702 71 32



(telefon)

(fax)



biuro@sfinks.pl
www.sfinks.pl



(e-mail)

(www)



7251752913
472247798



(NIP)

(REGON)


















PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Sylwester Cacek Wiceprezes Zarządu
2021-03-18Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk