• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 r. dot. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz serii M Sfinks Polska S
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 r. dot. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz serii M Sfinks Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Sfinks Polska S.A. ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („Oświadczenie 2”; "KDPW"), z dnia 1 kwietnia 2021 r., w którym KDPW oświadcza o zmianie, na wniosek Spółki, umowy o rejestrację w depozycie 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.06.2012 r. oraz 433.332 akcji zwykłych na okaziciela serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.12.2013 r.

Zgodnie z Oświadczeniem 2 KDPW dokona rejestracji w depozycie ww. 1.100.000 akcji serii L oraz 433.332 akcji serii M, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w dniu 6 kwietnia 2021 r., na zasadach określonych w § 69a Regulaminu KDPW.

Pierwotna treść zmienianej umowy o rejestrację wynikała z Oświadczenie KDPW z dnia 25 stycznia 2021 r. („Oświadczenie 1”), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. Po zmianie dokonanej Oświadczeniem 2 termin ww. rejestracji nie jest już zależny od daty otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji danej serii do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLSFNKS00011, ani od daty wskazanej w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do tego obrotu, jak wynikało to z Oświadczenia 1.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-04-02Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk