• Odbierz prezent
SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania o zatwierdzenie układu (2021-02-25 16:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. postępowania o zatwierdzenie układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Zalesiu Górnym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020, w którym Sfinks poinformował o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego informuje, że w dniu 25.02.2021 r. do Sfinks wpłynęło z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych („Sąd”) postanowienie z dnia 10.02.2021r., wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 z późn. zm.), („Ustawa”), o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Emitenta, o których mowa w art. 16 ust. 3 Ustawy. Postanowienie zostało wydane na wniosek jednego z wierzycieli. W ocenie Spółki jego złożenie nastąpiło z pokrzywdzeniem Sfinks oraz ogółu wierzycieli Emitenta i nie zaistniały przesłanki do złożenia wniosku przez wierzyciela oraz do wydania przez Sąd powyższego postanowienia. Emitent informuje, że w związku z powyższym w uzgodnieniu z nadzorcą układu złożył dzisiaj do Sądu wniosek o zmianę ww. postanowienia.

Zgodnie z Ustawą przewidziane w niej skutki wydania postanowienia wystąpiłyby z chwilą opublikowania postanowienia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Do chwili obecnej publikacja ta nie nastąpiła i z przyczyn opisanych powyżej może nie nastąpić.

Wydanie postanowienia nie wpływa na kontynuację prac nad wnioskiem o zatwierdzenie układu, który zostanie złożony w terminie przewidzianym przepisami prawa. O przegłosowaniu układu przez Zgromadzenie Wierzycieli Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 5/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SFINKS POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-540Zalesie Górne
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młodych Wilcząt36
(ulica)(numer)
+48 22 702 71 01+48 22 702 71 32
(telefon)(fax)
biuro@sfinks.plwww.sfinks.pl
(e-mail)(www)
7251752913472247798
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-02-25Dorota Cacek Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk