• Odbierz prezent
SESCOM S.A.: raport finansowy (2021-03-01 18:08)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2020-10-01 do 2020-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-01
SESCOM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SESCOM S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-244GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
GRUNWALDZKA82
(ulica)(numer)
+48 58 761 29 60+48 58 761 29 61
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571006288220679145
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
DANE SKONSOLIDOWANE
WYBRANE DANE FINANSOWEEUREUR
Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020
Aktywa razem72 636 01673 283 89715 739 79716 188 897
Zobowiązania długoterminowe5 573 9434 888 3551 207 8411 079 870
Zobowiązania krótkoterminowe19 728 04223 165 3004 274 9515 117 368
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej46 522 82244 478 52210 081 2229 825 599
Kapitał własny przypadający udziałom niedającym kontroli811 209751 721175 784166 060
Kapitał podstawowy2 100 0002 100 000455 058463 904
Liczba akcji (w szt.)2 100 0002 100 0002 100 0002 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,221,24,84,7
EUREUR
Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów36 320 23043 727 5327 946 66410 213 611
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 367 6683 919 480518 033915 488
Zysk (strata) brutto2 307 2983 641 226504 824850 495
Zysk (strata) netto 1 827 1912 777 568399 779648 767
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 767 7032 683 110386 764626 704
Całkowity dochód (strata) ogółem2 167 0002 722 076474 128635 806
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej933 2591 379 983204 192322 328
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 304 796-217 100-285 482-50 709
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-811 804-2 235 879-177 618-522 243
Przepływy pieniężne netto - razem-1 183 341-1 072 996-258 908-250 624
DANE JEDNOSTKOWE
WYBRANE DANE FINANSOWEEUREUR
Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020Stan na 31.12.2020Stan na 30.09.2020
Aktywa razem59 173 52160 800 58712 822 55413 431 251
Zobowiązania długoterminowe4 593 9634 289 037995 485947 477
Zobowiązania krótkoterminowe15 351 47818 457 2533 326 5754 077 329
Kapitał własny 39 228 08038 054 2968 500 4948 406 445
Kapitał podstawowy2 100 0002 100 000455 058463 904
Liczba akcji (w szt.)2 100 0002 100 0002 100 0002 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,718,14,04,0
EUREUR
Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2020Okres 3 miesięcy zakończony 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 784 76131 981 4445 860 3577 470 031
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 386 0733 619 531303 265845 428
Zysk (strata) brutto1 360 6193 380 619297 696789 624
Zysk (strata) netto 1 102 1012 704 495241 134631 699
Całkowity dochód (strata) ogółem1 102 1012 704 495241 134631 699
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-887 8641 245 574-194 260290 934
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 426 494-59 167-312 109-13 820
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-593 720-1 750 680-129 903-408 913
Przepływy pieniężne netto - razem-2 908 079-564 274-636 271-131 800

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący sposób:

- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EUR według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 30.09.2020 r., odpowiednio: 4,6148 oraz 4,5268,

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w okresie 01.10.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz 01.10.2019 – 31.12.2019 r., ogłaszanych przez NBP, odpowiednio: 4,5705 oraz 4,2813.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny Sescom I kw. 2020-2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Sławomir HalbrytPrezes Zarządu
2021-03-01Magdalena BudnikCzłonek Zarządu
2021-03-01Adam KabatCzłonek Zarządu
2021-03-01Sławomir KądzielaCzłonek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk