• Odbierz prezent
SERINUS ENERGY PLC.: Zmiany w Radzie Dyrektorów (2021-03-29 08:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zmiany w Radzie Dyrektorów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka” lub „Serinus") informuje, że pan Dawid Jakubowicz zrezygnował z zasiadania w Radzie Dyrektorów Spółki ze skutkiem natychmiastowym, a ponadto Spółka została poinformowana, że pani Eleanor Barker podjęła decyzję o nieubieganie się o ponowny wybór do Rady Dyrektorów Spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Dyrektorów powołała panią Natalie Fortescue i pana Jona Kempstera do Rady Dyrektorów, którzy będą ubiegać się o wybór podczas Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 13 maja 2021 r.

Pani Natalie Fortescue posiada bogate doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i relacji inwestorskich, w tym w międzynarodowym sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. Przez ponad 20 lat pracowała i doradzała firmom w zakresie transakcji typu corporate finance, pozyskiwania funduszy, strategii, refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia, relacji inwestorskich oraz wpływu transakcji korporacyjnych na interesariuszy. Pani Fortescue jest certyfikowanym biegłym rewidentem i posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Investec Investment Bank, a także w Oriel Securities Limited. Po opuszczeniu londyńskiego City, pani Fortescue dołączyła do Genel Energy PLC budując i prowadząc dział relacji inwestorskich, a w ostatnich latach współpracowała z Premier Oil Plc przy szeregu transakcji na rynkach kapitałowych i refinansowaniu zadłużenia, w tym przy niedawnej fuzji z Chrysaor Energy Limited. Pani Fortescue uzyskała licencjat na kierunku finanse i rachunkowość na Kingston University.

Pan Jon Kempster zajmował stanowiska dyrektora finansowego (ang. Chief Financial Officer) w Delta plc, Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc i Wincanton plc. Pan Kempster został niedawno mianowany Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Bonhill Group plc oraz jest Dyrektorem niewykonawczym i Przewodniczącym Komitetu Audytu w Redcentric plc i Ted Baker plc. Obecnie pan Kempster tymczasowo pełni rolę dyrektora finansowego w spółce FireAngel Safety Technology plc, a także jest powiernikiem (ang. Trustee) programu emerytalnego spółki Delta plc. Pan Kempster posiada tytuł biegłego rewidenta w Price Waterhouse w 1990 r. i uzyskał licencjat (z wyróżnieniem) na kierunku studiów biznesowych w University of Liverpool.

Rada Dyrektorów pragnie przekazać podziękowania panu Jakubowiczowi i pani Barker za ich rzetelną pracę na rzecz Spółki podczas zasiadania w Radzie Dyrektorów. Jednocześnie, Spółka pragnie powitać panią Fortescue i pana Kempstera w swoim składzie w rolach Dyrektorów niewykonawczych.

Pani Natalie Fortescue and Pan Jon Kempster nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego, sporządzonego w języku angielskim, zawierającego Informacje ujawniane zgodnie z Załącznikiem 2(g) Zasad AIM dla Spółek w odniesieniu do pani Natalie Fortescue i pana Jona Kempstera, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com. Drugi załącznik stanowi tłumaczenie tego komunikatu na język polski.
Załączniki
PlikOpis
10 2021_załącznik 1 - attachment 1.pdfkomunikat prasowy w języku angielskim
10 2021_załącznik 2- attachment 2.pdftłumaczenie na język polski
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 10/2021
Date: 2021-03-29
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Board Changes

Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information

Content:
The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company” or “Serinus”) announces that Mr. Dawid Jakubowicz has resigned from the Board of Directors effective immediately. Additionally the Company has been informed that Ms. Eleanor Barker has announced that she does not intend to stand for re-election to the Company’s Board of Directors at the Annual General Meeting. The Board of Directors have appointed Ms. Natalie Fortescue and Mr. Jon Kempster to the Board of Directors and they will stand for election at the Company’s next Annual General Meeting on 13 May 2021.

Ms. Fortescue has extensive capital markets and investor relations experience, including in the international oil and gas sector. She has spent over 20 years working in and advising companies on corporate finance transactions, fundraisings, strategy, debt refinancing and restructurings, investor relations and the impact of corporate transactions on stakeholders. After qualifying as a Chartered Accountant, Natalie had a long investment banking career at both Investec Investment Bank and Oriel Securities Limited. On leaving the City Natalie joined Genel Energy PLC to establish and lead an Investor Relations function and in recent years has worked with Premier Oil Plc on a number of capital markets transactions and debt refinancings, including the recent merger with Chrysaor Energy Limited. Natalie has an undergraduate degree in Accounting and Finance from Kingston University.

Mr. Kempster has held CFO board positions at Delta plc, Fii Group plc, Frasers Group plc, Linden plc, Low & Bonar plc, Utilitywise plc and Wincanton plc. Jon was recently appointed as a Non-Executive Director and Audit Committee Chair of Bonhill Group plc and is a Non-Executive Director and Audit Committee Chair at Redcentric plc and Ted Baker plc. Jon is currently an Interim CFO at FireAngel Safety Technology plc and a Trustee of the Delta plc pension scheme. Jon qualified as a Chartered Accountant with Price Waterhouse in 1990 and has a BA (Hons) in Business Studies from the University of Liverpool.

The Board of Directors expresses its gratitude to both Dawid and Eleanor for service to the Company as members of the Board and welcomes Natalie and Jon in their roles as Non-Executive Directors on the Board.

Activities performed by Ms. Natalie Fortescue and Mr. Jon Kempster outside the Company are not competitive towards activities pursued within the Company. Ms. Natalie Fortescue and Mr. Jon Kempster are neither a shareholder in a competitive partnership nor a member of the body of a company or any other competitive legal person. Ms. Natalie Fortescue and Mr. Jon Kempster have not been entered into the Register of Insolvent Debtors (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych) in Poland pursuant to the Polish National Court Register Act.

The attachment to this WSE current report contains text of the original press release in English (including the disclosures required by Schedule 2(g) of the AIM Rules for Companies in respect of Natalie Fortescue and Jon Kempster), which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com. Second attachment to this report consists Polish translation of the release.

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 1FWThe Le Gallais Building, St. Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
54 Bath Street, Fairway Trust Limited2nd Floor
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
----
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk