• Odbierz prezent
SERINUS ENERGY PLC.: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SERINUS ENERGY plc (2021-04-20 08:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SERINUS ENERGY plc
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”, „Serinus”) informuje o przekazaniu akcjonariuszom i złożeniu Zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ang. „Annual General Meeting”, dalej: „Walne Zgromadzenie”) na godz. 14:00 (czasu BST; godz. 15:00 czasu polskiego) w dniu 13 maja 2021 r., które odbędzie się pod adresem: 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1FW (Wyspy Normandzkie). W związku wprowadzonymi przez rząd Wielkiej Brytanii i Zgromadzenie Stanów Jersey obostrzeniami, zobowiązującymi do pozostania w domu i zachowania dystansu społecznego (Obowiązek Pozostania w Domu), inaczej niż w poprzednich latach, akcjonariusze nie będą mogli uczestniczyć w tegorocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście. Nie uniemożliwia to jednak udziału akcjonariuszy w głosowaniach na Walnym Zgromadzeniu, w których można uczestniczyć poprzez pełnomocnika lub przez Internet (online). Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem https://serinusenergy.com/shareholder-information/

Polscy akcjonariusze, posiadający akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), powinni zwrócić się do uczestnika KDPW prowadzącego ich rachunek (czyli domu maklerskiego lub banku powierniczego), na którym zapisane są ich akcje, o dodatkowe informacje dotyczące procedury wykonywania prawa głosu ze swoich akcji na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie będzie odbywać się jedynie w języku angielskim.


Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w języku angielskim (ang. „Notice of Meeting”) i jego tłumaczenie na język polski oraz treść stosownego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego i zostają udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.serinusenergy.com. W Zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze znajdą List Przewodniczącego Rady Dyrektorów, pełne teksty proponowanych uchwał wraz z objaśnieniami, a także inne informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
PlikOpis
11 2021_załącznik 1 - attachment 1 - Zawiadomienie o WZA.pdftłumaczenie Notice of Meeting na język polski
11 2021_załącznik 2 - attachment 2 - Notice of Meeting.pdfNotice of Meeting
11 2021_załącznik 3 - attachment 3.pdfkomunikat prasowy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 11/2021
Date: 2021-04-20
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Notice of Annual General Meeting

Legal basis: Article 56 Section 1 item 2 of the Offering Act - current and periodic information

Content:
The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”) announces that a Notice of Meeting has been posted to shareholders and filed for the Company’s Annual General Meeting (“AGM“ or “Meeting”) to be held on 13 May 2021 at 2nd Floor, The Le Gallais Building, 54 Bath Street, St Helier, Jersey, JE1 1 FW at 2:00pm (BST). Given the UK Government and Government of Jersey measures on staying at home and away from others (the Stay at Home Measures), unlike in prior years, members will not be able to attend the Annual General Meeting in person. However, this does not prevent members from voting at the AGM as they will still be able to do so by proxy or online. The Notice of Meeting and Proxy can be found on the Company’s website at https://serinusenergy.com/shareholder-information/

Polish shareholders whose shares are held in a securities account maintained by a participant in the Polish National Depository for Securities (“KDPW”) should apply to the participant maintaining its securities account (i.e. brokerage houses or depository banks) in which its shares are recorded to provide it with additional information regarding the procedure to vote their shares at the Meeting. The Meeting will be held in English only.

The Notice of Meeting in English (and its Polish translation) as well as the content of the relevant Press Release in English is attached to this current report and can be found on the Company’s website at www.serinusenergy.com. Shareholders are referred to the Notice of Meeting for Chairman letter to Shareholders for the full text of the proposed resolutions with explanatory notes and for other information respecting the procedure of the AGM.

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 1FWThe Le Gallais Building, St. Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
54 Bath Street, Fairway Trust Limited2nd Floor
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
---
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk