• Odbierz prezent
SERINUS ENERGY PLC.: Wyniki testów przepływu dla odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii (2021-02-23 08:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Wyniki testów przepływu dla odwiertu Moftinu-1008 w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, w nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2021, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywane są wyniki testów przepływu w odwiercie Moftinu–1008 w Rumunii. W testach odwiert uzyskał przepływ 4,0 milionów standardowych stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) (około 667 boe/d). Zgodnie z wcześniejszą informacją, odwiert Moftinu–1008 został wykonany na głębokość 1.000 metrów.

Odwiert, wedle wskazań danych z pomiarów otworowych, obejmuje cztery poziomy nasycone gazem, tj. piaskowce A1, A2, A3 oraz B1. Wszystkie cztery warstwy zostały poddane perforacji i uzbrojone. Spółka podjęła też decyzję o przeprowadzeniu testów przepływu dla piaskowców z warstw A2 i A3 – oddzielnego dla każdej strefy, jak i przepływu wspólnego.

Przebieg testów i ich wyniki są następujące:

- Przepływ w odwiercie Moftinu-1008 z warstw A2 i A3 na początku prowadzony był przez zwężkę w rozmiarze 12/64”. Rozmiar zwężki był stopniowo zwiększany, aż do osiągnięcia rozmiaru 40/64”, z następującym potem 8-godzinnym okresem odbudowy ciśnienia. Łączny czas przepływu wspólnego z piaskowców A2 i A3 wyniósł 12,5 godziny.

- Przy zwężce w rozmiarze 40/64” przepływ w odwiercie wynosił średnio 4,0 MMscf/d, a w trakcie testu nie odnotowano stopniowego spadku ciśnienia.

Odwiert oczekuje obecnie na podłączenie, bowiem rurociąg do zakładu przetwarzania gazu Moftinu został ukończony, ale wymaga przeprowadzenia finalnych testów ciśnienia.


Oświadczenie Niezależnego Eksperta

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Andrew O'Donovana, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. A. O’Donovan jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. A. O’Donovan ma 32 lata doświadczenia operacyjnego, zarówno jako geofizyk w obszarze poszukiwania surowców, jak i inżynier w branży naftowej. Karierę zawodową rozpoczynał jako geofizyk w firmie BP plc.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
5 2021_załącznik - attachment.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.5/2021
Date: 2021-02-23
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Flow-test results of the Moftinu – 1008 well in Romania

Legal basis: Other regulations

Content:
In view of the requirement of Article 62.8 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”) are listed on AIM in the UK, and with reference to WSE current report No. 3/2021, the Management of the Company announces that it has provided outside the Republic of Poland information concerning the flow-test results of the Moftinu–1008 well in Romania. The well flowed 4.0 million standard cubic feet per day (“MMscf/d”) (approximately 667 boe/d) on test. As previously announced, the Moftinu–1008 well was drilled to 1,000 metres.

The well has four gas-bearing sands that appeared on logs: A1, A2, A3, and B1. All four zones were perforated and completed. Out of these four zones, the Company decided to commence testing the A2 and A3 sands separately and comingled.

The well testing procedure and results are as follows:

• Moftinu-1008 started flowing from the A2 and A3 sands on a 12/64” choke followed by incremental increases in choke size up to 44/64”, and a final eight-hour build-up period. The total comingled flow time from the A2 and A3 sands was 12.5 hours.

• On the 44/64” choke size, the well flowed at an average rate of 4.0 MMscf/d with no progressive pressure decrease throughout the test.

The well is now awaiting tie-in as the flowline connecting in to the Moftinu Gas Plant has been completed and requires final pressure testing.

Competent Persons Statement
In accordance with the AIM Rules for Companies, the technical information contained in this announcement has been reviewed and approved by Mr. Andrew O’Donovan, Chief Operating Officer of Serinus Energy plc. Mr. O’Donovan is a qualified person as defined in the London Stock Exchange's Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies and is a specialist with professional and technical competencies to conduct petroleum operations. Mr. O’Donovan has thirty-two years of operational experience both as an exploration geophysicist and as a petroleum engineer. Mr. O’Donovan began his career as a geophysicist with BP plc.

The attachment to this current report contains text of the original press release in English, which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk