• Odbierz prezent
SERINUS ENERGY PLC.: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok (2021-03-26 08:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc przekazuje niniejszym wstępne wyniki finansowe Spółki za 2020 rok.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

- Serinus Energy plc oraz jej podmioty zależne („Serinus”, „Spółka” oraz „Grupa” odpowiednio) nadal prowadziły działalność w sposób bezpieczny i produktywny w czasie pandemii COVID-19, wprowadzając z powodzeniem nowe zasady pracy i kontroli, by zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa pracy i troski o zdrowie.

- Średnie dzienne wydobycie wyniosło 2.340 boe/d (w 2019 r. – 1.389 boe/d), w tym:
w Rumunii – 1.788 boe/d (w 2019 r. – 961 boe/d),
w Tunezji – 552 boe/d (w 2019 r. – 428 boe/d).

- Na koniec grudnia 2020 r. Serinus odnotował dzienne wydobycie na poziomie 2.122 boe, przy średnim dziennym wydobyciu w grudniu wynoszącym 2.061 boe (1.561 boe/d w Rumunii i 500 boe/d w Tunezji). Odnotowany w czwartym kwartale 2020 r. spadek wydobycia spowodowany był opóźnieniami w dotarciu na wiertnie inżynierów specjalizujących się w technologii pomp wgłębnych, wynikającymi z obostrzeń w zakresie ruchu transgranicznego wprowadzonych w ramach walki z pandemią COVID-19, a także naturalnym sczerpywaniem się złóż w Rumunii.

- Zaudytowane rezerwy 1P na dzień 31 grudnia 2020 r. wzrosły o 101% do 5,8 MMboe, a zaudytowane rezerwy 2P zmniejszyły się o 9% do 9,6 MMboe

- Spółka otrzymała zgodę Krajowej Agencji ds. Zasobów Mineralnych w Rumunii („NAMR”) na zmianę warunków realizacji ostatniego, pozostającego do wykonania, obowiązkowego zadania w ramach trzeciego etapu prac poszukiwawczych na terenie koncesji Satu Mare, a także uzyskała przedłużenie terminu obowiązywania koncesji na te prace o 12 miesięcy, tj. do 27 października 2021 r. oraz dodatkowo wydłużenie o czas trwania obecnie obowiązującego w Rumunii stanu wyjątkowego/alarmowego, który władze tego kraju wprowadziły 9 marca 2020 r. i który nadal obowiązuje.

- Przyjęte zmiany zakładają zastąpienie dotychczasowego zobowiązania Spółki do realizacji programu badań sejsmicznych, którego wykonanie uniemożliwiły obostrzenia wprowadzone w następstwie wybuchu pandemii COVID-19, zobowiązaniem do wykonania dwóch odwiertów, jednego do głębokości 1.000 metrów i drugiego do głębokości 1.600 m.

- W 2020 r. Spółka uzyskała wszelkie niezbędne zezwolenia na wykonanie odwiertu eksploatacyjnego M-1008 i zakończyła etap jego planowania. Jego wykonanie zostanie zaliczone w poczet realizacji powyższego zobowiązania.

- W dniu 23 lutego 2021 r. Spółka poinformowała o uzyskaniu w odwiercie M-1008 przepływu na poziomie 4,0 MMscf/d (ok. 666 boe/d) z dwóch perforowanych stref oraz o zamiarze jego podłączenia do zakładu przetwarzania gazu Moftinu.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

- Spółka przeprowadziła zakończoną sukcesem emisję 787.936.852 akcji zwykłych w ramach ogłoszonej 27 listopada 2020 r. oferty, w wyniku czego uzyskała wpływy brutto w wysokości 21,3 mln USD. Z tej kwoty 16,5 mln USD zostało przeznaczonych na spłatę Kredytu Zamiennego w EBOiR.

- W 2020 r. Serinus wypracował przychody w wysokości 24,0 mln USD (w 2019 r. – 24,4 mln USD), w tym 16,9 mln USD (w 2019 r. – 15,2 mln USD) w Rumunii i 7,1 mln USD (w 2019 r. – 9,2 mln USD) w Tunezji.

- Nakłady inwestycyjne wyniosły 5,5 mln USD (w 2019 r. – 4,9 mln USD) i obejmowały głównie koszty związane z wykonaniem odwiertu M-1004 oraz pracami przygotowawczymi do wykonania odwiertu M-1008.

- Środki pieniężne z działalności operacyjnej w 2020 r. wyniosły 7,3 mln USD (w 2019 r. – 8,1 mln USD), a znormalizowany wynik EBITDA wyniósł 6,6 mln USD (w 2019 r. – 7,0 mln USD).

- Średnia zrealizowana cena w przeliczeniu na baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej (USD/boe) wyniosła 28,06 USD/bbl (w 2019 r. – 48,12 USD/bbl; spadek o 42%), w tym:
za ropę naftową – średnia zrealizowana cena to 35,56 USD/bbl (w 2019 r. – 61,67 USD/bbl), spadek o 42%;
za gaz ziemny – średnia zrealizowana cena w przeliczeniu na tysiąc stóp sześciennych (USD/Mcf) to 4,38 USD/mcf (w 2019 r. – 7,27 USD/mcf), spadek o 40%.

- Koszty wydobycia (USD/boe) zmalały o 30%, do poziomu 9,67 USD/boe (w 2019 r. – 13,78 USD/boe), głównie dzięki zwiększonym wolumenom wydobycia i wnikliwemu zarządzaniu kosztami.

- Na 31 grudnia 2020 r. saldo środków pieniężnych Grupy wynosiło 6 mln USD.


W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia treść stosownego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim (przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com) wraz z załącznikiem obejmującym elementy analogiczne do elementów raportu rocznego, z wyłączeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Tłumaczenie wymienionego załącznika na język polski stanowi kolejny dokument dołączony do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 22 marca 2021 r. (raport bieżący nr 7/2021) dopiero po uzyskaniu przez londyńskie biuro BDO zatwierdzenia i rejestracji jako uprawniona do działalności w Polsce jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego, Serinus będzie mógł przekazać zaudytowane sprawozdanie roczne za 2020 r., zawierające opinię BDO z przeprowadzonego badania.
Załączniki
PlikOpis
9 2021 - załącznik.pdf
9 2021 - attachment.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.9/2021
Date: 2021-03-26
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Preliminary Annual Financial Results for 2020

Legal basis: Article 17 (1) MAR – inside information

Content:
The Management of Serinus Energy plc (“Serinus” or the “Company”) is pleased to announce its preliminary financial results for 2020.

OPERATIONAL

- Serinus Energy plc and its subsidiaries (“Serinus”, the “Company”, or the “Group”) have continued to operate safely and effectively through the COVID-19 pandemic, with the successful implementation of operational and monitoring protocols to ensure the health and safety of our employees.

- Production for the year averaged 2,340 boe/d (2019 - 1,389 boe/d), comprised of;
Romania - 1,788 boe/d (2019 - 961 boe/d).
Tunisia - 552 boe/d (2019 - 428 boe/d).

- Serinus exited December 2020 with a production rate of 2,122 boe/d, with a December average of 2,061 boe/d (Romania 1,561 boe/d and Tunisia 500 boe/d). Production declined over the fourth quarter due to delays in specialist pump technicians crossing national borders due to COVID-19 restrictions as well as natural declines in Romania.

- 1P audited reserves at 31 December 2020 increased by 101% to 5.8 MMboe and 2P audited reserves decreased by 9% to 9.6 MMboe.

- The Company received approval from the Romanian National Agency for Mineral Resources (“NAMR”) to amend the last outstanding work commitment for the third exploration phase of the Satu Mare Concession and was granted a 12-month concession license extension until 27 October 2021 plus additional time equivalent to the duration of the “Romanian State of Emergency/Alert” which began on 9 March 2020 and currently remains in force.

- The amendment replaces the previous seismic commitment, which the company was unable to fulfill due to the restrictions imposed as a result of the COVID-19 pandemic, with a modified work commitment to drill two wells, one to be drilled to a depth of 1,000 metres and the second to be drilled to a depth of 1,600 metres.

- During 2020 the Company permitted and finalised plans to drill the M-1008 development well which will qualify as one of these commitment wells.

- On 23 February 2021, the Company announced the M-1008 well flowed at 4.0 MMscf/d (approximately 666 boe/d) from two perforated zones and will be tied into the Moftinu Gas Plant.

FINANCIAL

- Completed a successful placing of 787,936,852 ordinary shares to raise gross proceeds of $21.3 million announced on 27 November 2020, of which $16.5 million was paid to the EBRD to retire the Convertible Loan.

- During 2020, Serinus generated revenues of $24.0 million (2019 - $24.4 million), comprised of $16.9 million (2019 - $15.2 million) from Romania and $7.1 million (2019 - $9.2 million) from Tunisia.

- Capital expenditures of $5.5 million (2019 - $4.9 million) were incurred for the year and predominantly consisted of costs incurred drilling M-1004, and preparation work for M-1008.

- Funds from operations for the year was $7.3 million (2019 - $8.1 million) and normalized EBITDA was $6.6 million (2019 - $7.0 million).

- Net realised prices ($/boe) averaged $28.06 (2019 - $48.12), a decrease of 42%, comprised of;
Realised oil price ($/bbl) averaged $35.56 (2019 - $61.67), a decrease of 42%.
Realised gas price ($/Mcf) averaged $4.38 (2019 - $7.27), a decrease of 40%.

- Production expenses ($/boe) were reduced by 30% to $9.67 (2019 - $13.78) largely due to increased production and careful cost management.

- Cash balance as at 31 December 2020 was $6.0 million.

Attached to this Current Report, the Company presents the content of the relevant Press Release in the English language (made public by the Company in the United Kingdom and made available on the Company's website at www.serinusenergy.com), together with an attachment containing elements equivalent to the elements of the Annual Report, with the exception of the Independent Auditor's Report on the audit of the Financial Statements. The translation of the above attachment into the Polish language constitutes another document attached to this Current Report.

As stated in the Company’s news release on 22 March 2021 (WSE current report No. 7/2021), upon the approval and registration of BDO London office as a qualified third-party auditor in Poland by the Polish Securities Regulator, Serinus will be able to release its audited Annual Report for 2020, which will include the BDO audit opinion.

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 1FWThe Le Gallais Building, St. Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
54 Bath Street, Fairway Trust Limited2nd Floor
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
----
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk