• Odbierz prezent
SERINUS ENERGY PLC.: Termin publikacji wstępnych wyników finansowych i zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 (2021-03-22 08:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Termin publikacji wstępnych wyników finansowych i zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka" lub „Serinus”) informuje, że wstępne wyniki Spółki za rok 2020 zostaną opublikowane 26 marca 2021 r. Do 26 marca 2021 r. w Spółce zakończony zostanie proces badania sprawozdania Serinus za rok 2020 i będzie wydana opinia z badania przez BDO LLP („BDO”).

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („UE”) z dniem 1 stycznia 2021 r. każda firma audytorska, badająca spółkę notowaną na europejskim regulowanym rynku giełdowym, musi być zatwierdzona przez odpowiedni organ nadzoru audytowego UE.

Serinus jest notowany na dwóch rynkach, zarówno na AIM, jak i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), która jest regulowanym rynkiem UE. Dlatego biegły rewident Spółki – BDO – jako jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego, musi uzyskać akceptację Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego („PANA”). W styczniu 2021 r., w najwcześniejszym możliwym terminie, spółka BDO złożyła wniosek o rejestrację, jednakże musi jeszcze uzyskać zatwierdzenie rejestracji jako audytor z państwa trzeciego uznawany przez GPW.

Zgodnie z artykułem 205 ustęp 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. opinia niezależnego rewidenta z obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego przez jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego, która nie została wpisana na listę prowadzoną przez PANA, nie wywołuje skutków prawnych w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego raportu żadna jednostka audytorska z państwa trzeciego nie jest wpisana na ww. listę w Polsce i w efekcie nie ma żadnej zarejestrowanej firmy audytorskiej, której opinia o rocznym sprawozdaniu Spółki spełniałaby wymogi prawa zarówno Jersey, jak i polskiego.

Serinus będzie w stanie opublikować zbadane sprawozdanie roczne Spółki za 2020 r., zawierające opinię BDO z badania sprawozdania, dopiero po zatwierdzeniu i zarejestrowaniu BDO przez PANA. Z tego właśnie powodu 26 marca 2021 r. Spółka opublikuje wstępne wyniki zamiast raportu rocznego za 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z 14 stycznia 2021 r. Kierownictwo Serinus zawiadamia, że raport roczny Spółki za 2020 rok, którego przekazanie do publicznej wiadomości pierwotnie wyznaczono na 26 marca 2021 r., zostanie opublikowany 30 kwietnia 2021 r.

Kierownictwo Spółki informuje, że terminy przekazywania raportów okresowych Spółki za rok obrotowy 2021 pozostają niezmienione.


Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
7 2021_załącznik - attachment.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 7/2021
Date: 2021-03-22
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Release of Preliminary Results and Change of Publication Date of 2020 Annual Report

Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information

Content:
The Management of SERINUS ENERGY plc (“Company” or “Serinus”) announces that Serinus preliminary results for 2020 will be published on 26 March 2021. By the 26 March 2021 the Company will have completed its 2020 year-end audit process and BDO LLP (”BDO”) will issue its audit opinion.

Following the United Kingdom leaving the European Union (“EU”) on 1 January 2021, it has become necessary for any audit firm reporting on a company listed on a European regulated exchange to be approved by that relevant EU competent authority.

As Serinus is dual listed on both AIM and the Warsaw Stock Exchange (“WSE”), which is an EU regulated market, its auditor, BDO, is required to be approved by the Polska Agencja Nadzoru Audytowego (”PANA”) as a third country auditor. BDO submitted its application for registration in January 2021, at the earliest opportunity, but has yet to receive approval of its registration as a third country auditor recognised by the WSE.

According to Article 205 sec. 3 of the Polish Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Auditors Firms and Public Oversight an opinion of an independent statutory auditor prepared by an auditor from a third country that has not been registered on the list of auditors from the third countries kept by PANA has no legal status in Poland. As of the date of this announcement there are no auditors from a third country registered on the aforementioned list in Poland and consequently there are no registered audit firms whose opinion of the Company’s Annual Report would meet both Jersey and Polish law requirements.

Upon the approval and registration of BDO by PANA, Serinus will be able to release its audited Annual Report for 2020, which will include the BDO audit opinion. It is for this reason that the Company will release preliminary results on 26 March 2021 in place of the 2020 Annual Report.

With reference to the current report No. 2/2021 of 14 January 2021, the Management of Serinus Energy plc hereby announces that the Annual Report of Serinus for 2020, originally scheduled for disclosure on 26 March 2021, will be published on 30 April 2021.

The Management of the Company announces that the dates of publication of the Company’s interim financial reports for the financial year 2021 remain unchanged.

The attachment to this current report contains text of the original press release in English, which has been filed by the Company in the UK and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 1FWThe Le Gallais Building, St. Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
54 Bath Street, Fairway Trust Limited2nd Floor
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk