• Odbierz prezent
SELVITA  S.A.: raport finansowy (2021-09-22 07:00)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługUstawy o rachunkowości (Dz.U.1994.121.591)
w walucie
data przekazania: 2021-09-22
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrzyńskiego14
(ulica)(numer)
+48 12 297 47 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6762564595383040072
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS

Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales139 24065 14930 62114 669

Przychody z dotacji / Revenues from subsidies1 9272 284424514

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues48324010654

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities141 65067 67331 15115 237

Koszty operacyjne / Operating expenses-126 602-57 706-27 842-12 993

Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme)-118 082-57 706-25 968-12 993

Amortyzacja / Depreciation-11 622-5 860-2 556-1 319

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)15 0489 9673 3092 244

Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) / Profit on operating activities / EBIT (excl. incentive scheme)23 5689 9675 1832 244

Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax13 2729 4722 9192 133

Zysk (strata) netto / Net profit/loss9 8259 4132 1612 119

Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme)18 3459 4134 0342 119

EBITDA26 67015 8275 8653 564

EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme)35 19015 8277 7393 564

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities25 5788 6975 6251 958

Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-142 137-3 194-31 258-719

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities84 08185 02518 49119 144

Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows-32 47890 528-7 14220 383

Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)18 355 47416 057 28418 355 47416 057 284

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,490,550,110,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,490,550,110,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)9,018,631,991,93

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)9,018,631,991,93

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)----

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS

Aktywa razem / Total assets380 494203 48284 16545 562

Należności krótkoterminowe / Short-term receivables54 51736 51912 0598 177

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents60 767104 19613 44223 331

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities209 01660 92446 23413 642

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities140 32326 63331 0395 964

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities68 69334 29115 1957 678

Kapitał własny / Total equity171 478142 55837 93131 921

Kapitał zakładowy / Share capital14 68414 6843 2483 288

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS

Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales48 14238 11410 5878 582

Przychody z dotacji / Revenues from subsidies53135911781

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues139993122

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities48 81238 57210 7358 685

Koszty operacyjne / Operating expenses-47 068-39 483-10 351-8 890

Amortyzacja / Depreciation-1 851-1 548-407-349

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)1 745-942384-212

Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax25-6705-151

Zysk (strata) netto / Net profit/loss625-589137-133

EBITDA3 596606791136

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities-5 578-1 952-1 227-440

Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-4 344-1 627-955-366

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities-47 47088 112-10 43919 839

Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows-57 39284 533-12 62119 034

Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)18 355 47416 057 28418 355 47416 057 284

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,03-0,040,01-0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,03-0,040,01-0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)6,246,371,381,43

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)6,246,371,381,43

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)----

POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS

Aktywa razem / Total assets264 221129 87958 44629 082

Należności krótkoterminowe / Short-term receivables28 84722 4536 3815 028

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents15 15887 9983 35319 704

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities149 67227 63233 1076 187

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities89 2871 93919 750434

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities54 01020 24211 9474 532

Kapitał własny / Total equity114 549102 24725 33822 895

Kapitał zakładowy / Share capital14 68414 6843 2483 288
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data

Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland :

za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r. / for the period from 01/01/2021 – 30/06/2021 : 4,5472 PLN;

za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r. / for the period from 01/01/2020 – 30/06/2020 : 4,4413 PLN;

na dzień 30 czerwca 2021 r. / as of 30 June 2021: 4,5208 PLN;

na dzień 30 czerwca 2020 r. / as of 30 June 2020: 4,4660 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

Selvita_Raport H1_2021_PL.pdfSelvita Raport H1 2021_PL

Selvita_Raport H1_2021_ENG.pdfSelvita H1 2021 Report_ENG

SF_Selvita SA 30.06.2021 PAS.pdfSelvita SA_SF jednostkowe_H1 2021_PL

Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_30 06 2021 GK Selvita.pdfGK Selvita_SF_H1 2021_PL

SLV conso Selvita 30.06.2021 ENG full.pdfConsolidated Financial Statements_Selvita_H1 2021_ENG

21 Selvita IFRS_Review Report PAS consolidated condesed (E).pdfSelvita_AUDITOR’S REPORT
ON REVIEW OF INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS_H1 2021_ENG


21 Selvita_IFRS Review Report_consolidated FS (P).T.pdfOpinia Audytora_Skonsolidowane SF_H1 2021_PL

21 Selvita PAR_Review Report PAS standalone condensed (E).pdfSelvita_AUDITOR’S REPORT
ON REVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS_H1 2021_ENG


21 Selvita PAR_Review Report standalone FS (P).T.pdfOpinia_Audytora_Jednostkowe SF_H1 2021_PL
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-09-22Bogusław SieczkowskiPrezes Zarządu


2021-09-22Dariusz KurdasCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk