• Odbierz prezent
SELVITA  S.A.: raport finansowy (2021-03-30 00:33)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrzyńskiego14
(ulica)(numer)
+48 12 297 47 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6762564595383040072
(NIP)(REGON)
25940057WQ9YP5MOQF28 0000779822
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży 79 978,0017 527,0017 876,004 074,00
Przychody z tytułu dotacji810,00163,00181,0038,00
Pozostałe przychody operacyjne224,0049,0050,0011,00
Suma przychodów z działalności operacyjnej81 012,0017 739,0018 107,004 124,00
Koszty operacyjne-82 657,00-18 182,00-18 474,00-4 227,00
Amortyzacja-3 479,00-439,00-778,00-102,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT-1 645,00-443,00-368,00-103,00
Zysk (strata) brutto9 770,00-623,002 184,00-145,00
Zysk (strata) netto10 850,0063,002 425,0015,00
EBITDA1 834,00-4,00410,00-1,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 974,00694,00-1 112,00161,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 487,00-48,00-3 014,00-11,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej87 545,002 819,0019 567,00655,00
Przepływy pieniężne netto, razem69 084,003 465,0015 441,00805,00
Liczba akcji (w szt.)17 212 658,005 260 625,0017 212 658,005 260 625,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,630,010,140,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,630,010,140,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,602,751,430,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)6,602,751,430,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,000,000,000,00
Aktywa, razem139 535,0033 956,0030 236,007 974,00
Należności krótkoterminowe21 769,0012 160,004 717,002 855,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne72 550,003 465,0015 721,00814,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 848,0019 475,005 601,004 573,00
Zobowiązania długoterminowe4 841,001 661,001 049,00390,00
Zobowiązania krótkoterminowe15 506,0013 788,003 360,003 238,00
Kapitał własny113 687,0014 481,0024 635,003 400,00
Kapitał zakładowy14 684,0012 877,003 182,003 024,00
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych.
Średni kurs NBP:
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.: 4,4742 PLN;
za okres 22.03.2019 – 31.12.2019 r.: 4,3018 PLN;
na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN;
na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Selvita S.A. do Akcjonariuszy_final.pdfList Prezesa Zarządu Selvita SA do Akcjonariuszy_Podsumowanie Roku 2020
SF_Selvita SA za 2020.pdfSelvita SA_jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020_pdf
SF_Selvita SA sprawozdanie finansowe 2020 r..xhtmlSelvita SA_jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020_xhtml
SF_Selvita SA sprawozdanie finansowe 2020 r..xhtml.xadesSelvita SA_jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2020_xhtml.xades
Sprawozdanie_Zarządu_Selvita SA_jednostkowe.pdfSelvita SA_Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020_pdf
Sprawozdanie_Zarządu_Selvita SA_jednostkowe.xhtmlSelvita SA_Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020_xhtml
Sprawozdanie_Zarządu_Selvita SA_jednostkowe.xhtml.xadesSelvita SA_Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2020_xhtml.xades
Selvita_OświadczenieRN_KomitetAudytu_Jednostkowy_2020.pdfOświadczenie RN Selvita SA_Komitet Audytu_Biegły Rewident EY_za 2020
Selvita_OświadczenieRN_Sprawozdania_Jednostkowy_2020.pdfOświadczenie RN Selvita SA_Ocena jednostkowego Sprawozdania Finansowego Selvita SA oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Selvita SA za 2020
20_Selvita_Audit Report standalone_F_PDF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta EY z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2020.pdf
20_Selvita_Audit Report standalone_F_toXHTML.T.xhtml.xadesSprawozdnaie biegłego rewidenta EY z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2020.xhtml.xades
20_Selvita_Audit Report standalone_F_toXHTML.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta EY z badania jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2020.xhtml

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk