• Odbierz prezent
SELVITA  S.A.: raport finansowy (2021-03-30 00:28)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELVITA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bobrzyńskiego14
(ulica)(numer)
+48 12 297 47 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6762564595383040072
(NIP)(REGON)
25940057WQ9YP5MOQF28 0000779822
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przychody netto ze sprzedaży137 356,0030 443,0030 700,007 077,00

Przychody z tytułu dotacji4 570,001 421,001 021,00330,00

Pozostałe przychody operacyjne541,00140,00121,0033,00

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej142 467,0032 004,0031 842,007 440,00

Koszty operacyjne-122 923,00-26 630,00-27 474,00-6 190,00

Amortyzacja-13 526,00-2 630,00-3 023,00-611,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT19 544,005 374,004 368,001 249,00

Zysk (strata) brutto18 854,004 894,004 214,001 138,00

Zysk (strata) netto19 922,005 804,004 453,001 349,00

EBITDA33 070,008 004,007 391,001 861,00

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej29 356,004 339,006 561,001 009,00

Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej-25 143,007 957,00-5 620,001 850,00

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej75 125,001 372,0016 791,00319,00

Przepływy pieniężne netto, razem79 338,0013 668,0017 732,003 177,00

Liczba akcji (w szt.)17 212 658,005 298 778,0017 212 658,005 298 778,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,051,050,230,24

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,051,050,230,24

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)8,577,781,861,83

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR)8,577,781,861,83

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,000,000,000,00

POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

Aktywa razem218 796,0090 887,0047 412,0021 342,00

Należności krótkoterminowe33 998,0025 854,007 367,006 071,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne93 005,0013 668,0020 154,003 210,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania66 136,0046 218,0014 331,0010 853,00

Zobowiązania długoterminowe33 288,0021 589,007 213,005 070,00

Zobowiązania krótkoterminowe32 848,0024 630,007 118,005 784,00

Kapitał własny152 660,0044 669,0033 081,0010 489,00

Kapitał zakładowy14 684,0012 877,003 182,003 024,00
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych.
Średni kurs NBP:
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r.: 4,4742 PLN;
za okres 22.03.2019 – 31.12.2019 r.: 4,3018 PLN;
na dzień 31 grudnia 2020 r.: 4,6148 PLN;
na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa Selvita S.A. do Akcjonariuszy_final.pdfList Prezesa Zarządu Selvita S.A. do Akcjonariuszy_Podsumowanie Roku 2020

Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2020 GK Selvita.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_Grupa Kapitałowa Selvita_2020_pdf

Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2020 GK Selvita.xhtmlSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_Grupa Kapitałowa Selvita_2020_xhtml

Skonsolid_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2020 GK Selvita.xhtml.xadesSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_Grupa Kapitałowa Selvita_xhtml.xades

Sprawozdanie_Zarządu_GK_Selvita.pdfSprawozdanie Zarządu Selvita SA z działalności Grupy Kapitałowej Selvita_2020_pdf

Sprawozdanie_Zarządu_GK_Selvita.xhtmlSprawozdanie Zarządu Selvita SA z działalności Grupy Kapitałowej Selvita_2020_xhtml

Sprawozdanie_Zarządu_GK_Selvita.xhtml.xadesSprawozdnaie Zarządu Selvita SA z działalności Grupy Kapitałowej Selvita_2020_xhtml.xades

Selvita_OświadczenieRN_KomitetAudytu_Skonsolidowany_2020.pdfOświadczenie RN Selvita SA_Komitet Audytu_Biegły Rewident EY_2020

Selvita_OświadczenieRN_Sprawozdania_Skonsolidowany_2020.pdfOświadczenie RN Selvita SA_Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności GK Selvita_Raport roczny_2020

20_Selvita_Audit Report consolidated_F_PDF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta EY z badania SSF_2020_pdf

20_Selvita_Audit Report consolidated_F_toXHTML.T.xhtml.xadesSprawozdanie biegłego rewidenta EY z badania SSF_2020_html.xades

20_Selvita_Audit Report consolidated_F_toXHTML.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta EY z badania SSF_2020.xhtml

SELVITA-2020-12-31.zipGK Selvita_SSF_SSZ_XBRL_zip

SELVITA-2020-12-31.zip.xadesGK Selvita_SSF_SSZ_XBRL_zip.xades

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk