• Odbierz prezent
SELENA FM S.A.: raport finansowy (2022-05-27 17:10)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comwww.selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Przychody z umów z klientami421 608349 47390 72376 436
Zysk z działalności operacyjnej25 78519 7605 5494 322
Zysk brutto28 76721 5956 1904 723
Zysk netto25 08217 4505 3973 817
Zysk netto przypadający udziałom kontrolującym25 02117 4805 3843 823
Całkowite dochody19 89320 3884 2814 459
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej19 80120 3734 2614 456
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-23 135-9 526-4 978-2 084
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-12 927-8 100-2 782-1 772
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej56 11041 71312 0749 123
Liczba akcji22 834 00022 834 00022 834 00022 834 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.)1,100,770,240,17
31 marca 202231 grudnia 202131 marca 202231 grudnia 2021
Suma aktywów1 287 9781 108 755276 836241 065
Zobowiązania długoterminowe158 09980 34533 98217 469
Zobowiązania krótkoterminowe507 941426 465109 17692 722
Kapitał własny621 938601 945133 678130 875
Kapitał podstawowy1 1421 142245248
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z umów z klientami254 301188 22754 72141 169
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 442-11 840-956-2 590
Zysk (strata) brutto-1 633-5 574-351-1 219
Zysk (strata) netto-2 428-5 932-522-1 297
Całkowite dochody-2 428-5 932-522-1 297
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-69 333-26 679-14 919-5 835
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 413-4 662519-1 020
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej73 50034 38615 8167 521
Liczba akcji22 834 00022 834 00022 834 00022 834 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.)-0,11-0,26-0,02-0,06
31 marca 202231 grudnia 202131 marca 202231 grudnia 2021
Suma aktywów954 444844 018205 146183 506
Zobowiązania513 973401 119110 47287 211
Kapitał własny440 471442 89994 67496 295
Kapitał podstawowy1 1421 142245248

Wybrane dane finansowe ze skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1 kwartał 2022 r. pochodzą:
- z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres I - III 2022 oraz I - III 2021
- ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 31.03.2022 oraz na 31.12.2021

Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad:
- pozycje I - X oraz XVIII - XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,6472 (za okres I - III 2022) i 4,5721 (za okres I - III 2021)
- pozycje XIII - XVII oraz XXVIII - XXXI przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,6525 (kurs na dzień 31.03.2022) i 4,5994 (kurs na dzień 31.12.2021)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy 1Q 2022.pdfSkonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej Selena za I
kw. 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Jacek MichalakPrezes Zarządu
2022-05-27Sławomir MajchrowskiWiceprezes Zarządu ds. Handlowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk