• Odbierz prezent
SELENA FM S.A.: raport finansowy (2021-09-17 00:03)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2021
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2021-09-17
SELENA FM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SELENA FM S.A.Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-611Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Strzegomska2-4
(ulica)(numer)
071 78 38 210071 78 38 291
(telefon)(fax)
selenafm@selena.comwww.selena.com
(e-mail)(www)
884-00-30-013890226440
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z umów z klientami787 669602 179173 221135 586
Zysk z działalności operacyjnej48 20344 07010 6019 923
Zysk brutto49 37437 54410 8588 453
Zysk netto39 77731 9698 7487 198
Zysk netto przypadający udziałom kontrolującym39 78831 8968 7507 182
Całkowite dochody37 57628 5918 2646 438
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej37 56628 4968 2616 416
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-45 1323 196-9 925720
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 675-13 323-3 667-3 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej56 06838 99912 3308 781
Liczba akcji22 834 00022 834 00022 834 00022 834 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / euro/szt.)1,741,400,380,31
30 czerwca 202131 grudnia 202030 czerwca 202131 grudnia 2020
Suma aktywów1 131 478936 762250 283202 991
Zobowiązania długoterminowe67 08349 42514 83910 710
Zobowiązania krótkoterminowe494 886355 400109 46977 013
Kapitał własny569 509531 937125 975115 268
Kapitał podstawowy1 1421 142253247
Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z umów z klientami446 491321 96398 19072 493
Zysk (strata) z działalności operacyjnej23 40322 4785 1475 061
Zysk (strata) brutto24 32628 4425 3506 404
Zysk (strata) netto24 67426 0325 4265 861
Całkowite dochody24 67426 0325 4265 861
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-79 764-18 753-17 541-4 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 4348 1942 9541 845
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej63 81727 51214 0346 195
Liczba akcji22 834 00022 834 00022 834 00022 834 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/szt. / eur/szt.)1,081,140,240,26
30 czerwca 202131 grudnia 202030 czerwca 202131 grudnia 2020
Suma aktywów702 805605 117155 460131 125
Zobowiązania250 101177 08755 32238 374
Kapitał własny452 704428 030100 13892 752
Kapitał podstawowy1 1421 142253247

Wybrane dane finansowe ze śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy pochodzą:
- z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i rachunku przepływów pieniężnych za okres I - VI 2021
oraz I - VI 2020
- ze sprawozdania z sytuacji finansowej wg stanu na 30.06.2021 oraz na 31.12.2020

Przeliczenie przedstawionych pozycji na EUR zostało dokonane wg następujących zasad:
- pozycje I - X oraz XVIII - XXV przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,5472 za okres I - VI 2021 i 4,4413 za okres
I - VI 2020
- pozycje XIII - XVII oraz XXVIII - XXXI przeliczone zostały wg kursów EUR/PLN: 4,5208 kurs na dzień 30.06.2021
i 4,6148 kurs na dzień 31.12.2020

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK Selena 2Q2021.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selena
Selena FM SA 2Q2021.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Selena FM S.A.
GK Selena SZzDZ 1H2021.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selena
GK Selena raport z przeglądu_skonsolidowany.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selena
Selena FM SA raport z przeglądu_jednostkowy.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Selena FM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Jacek MichalakPrezes Zarządu
2021-09-17Sławomir Majchrowski Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk