• Odbierz prezent
SEKO S.A.: raport finansowy (2021-03-23 07:05)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według PZR
w walucie
data przekazania: 2021-03-23
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEKO S.A.Artykuły spożywcze
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
89-620Chojnice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zakładowa3
(ulica)(numer)
+48525108140+48523967351
(telefon)(fax)
seko@sekosa.plwww.sekosa.pl
(e-mail)(www)
5860102990190601172
(NIP)(REGON)
259400YXTRLF25CV84090000255152
(LEI) (KRS)
HLB M2 Audit PIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20202 01920202 019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów186 302,00192 288,0041 639,0044 699,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 456,008 688,001 443,002 020,00
Zysk (strata) brutto5 590,008 694,001 249,002 021,00
Zysk (strata) netto4 560,007 010,001 019,001 630,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 870,0017 017,002 653,003 956,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej154,00-13 306,0034,00-3 093,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 953,00-14 587,001 107,00-3 391,00
Przepływy pieniężne netto, razem16 977,00-10 876,003 794,00-2 528,00
Aktywa, razem138 306,00130 195,0029 970,0030 573,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania61 753,0055 209,0013 382,0012 964,00
Zobowiązania długoterminowe12 091,0014 802,002 620,003 476,00
Zobowiązania krótkoterminowe40 760,0030 983,008 832,007 276,00
Kapitał własny76 553,0074 986,0016 589,0017 609,00
Kapitał zakładowy665,00665,00144,00156,00
Liczba akcji (w szt.)6 650 000,006 650 000,006 650 000,006 650 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,691,050,150,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,691,050,150,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,5111,282,492,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)11,5111,282,492,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,450,660,100,15
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtmlSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2020 r.
Sprawozdanie_finansowe_SEKO_31.12.2020.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za 2020 r. - podpisy
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2020 r.
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SEKO_2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu SEKO S.A. z działalności Spółki w 2020 r. - podpisy
List_do_akcjonariuszy.xhtmlList do Akcjonariuszy
List_do_akcjonariuszy.xhtml.xadesList do Akcjonariuszy - podpisy
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtmlOświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
Oswiadczenie_Zarzadu_rzetelnosc_sprawozdania.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu SEKO S.A. w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego - podpisy
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtmlInformacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Informacja_Zarzadu_wybor_firmy_audytorskiej.xhtml.xadesInformacja Zarządu SEKO S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej - podpisy
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu
Oswiadczenie_RN_SEKO_dotyczace_komitetu_audytu.xhtml.xadesOświadczenie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w sprawie komitetu audytu - podpisy
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2020 r.
Sprawozdanie_RN_SEKO_ocena_sprawozdania_finansowego.xhtml.xadesSprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności za 2020 r. - podpisy
SEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtmlSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2020 r.
SEKO_2020_BSF_PSR_JZP_SzB_PL.xhtml.xadesSprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego SEKO S.A. za 2020 r. - podpisy

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk