• Odbierz prezent
SECO/WARWICK S.A.: Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za rok 2020 (2021-04-22 22:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 7.856.447,93 zł (słownie: siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 93/100) w następujący sposób:
- Cześć zysku netto w kwocie 4.944.307,50 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta siedem złotych 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Tak ustaloną kwotę zysku przeznaczonego do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,55 zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 1 lipca 2021 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) 15 lipca 2021 roku.
- Część zysku netto w kwocie 2.912.140,43 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sto czterdzieści złotych 43/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w dniu dzisiejszym podejmując uchwałę nr 09/2021 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu i zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie wniosku w treści zgodnej z powyższą.


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)SECO/WARWICK S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)66-200
Świebodzin(kod pocztowy)
(miejscowość)Sobieskiego
8(ulica)
(numer)(0 68) 38 20 500
(0 68) 38 20 555(telefon)

(fax)info@secowarwick.com.pl
www.secowarwick.com.pl(e-mail)

(www)PL9270100756
970011679(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-22Piotr WalasekCzłonek Zarządu/ CFO
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk