Advertisement
  • Odbierz prezent
SECO/WARWICK S.A.: raport finansowy (2021-04-22 22:03)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-22
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
66-200Świebodzin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sobieskiego8
(ulica)(numer)
(0 68) 38 20 500(0 68) 38 20 555
(telefon)(fax)
info@secowarwick.com.plwww.secowarwick.com.pl
(e-mail)(www)
PL9270100756970011679
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów389 480451 53687 050104 964

Koszt własny sprzedaży-304 477-340 174-68 052-79 077

Zysk (strata) na działalności operacyjnej19 03522 8854 2545 320

Zysk (strata) brutto17 15420 2573 8344 709

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej13 77315 2953 0783 555

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej36 37637 9818 1308 829

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 029-10 053-1 571-2 337

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-12 994-43 492-2 904-10 110

Aktywa razem450 525441 92397 626103 774

Zobowiązania razem261 310252 32956 62459 253

W tym zobowiązania krótkoterminowe213 922222 58346 35652 268

Kapitał własny189 215189 59341 00244 521

Kapitał podstawowy3 6163 616784849
Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020r.- 4,6148 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2019r.- 4,2585 PLN/EUR- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.- 4,4742 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.- 4,3018.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2021_List prezesa_raport roczny.pdfPismo Prezesa Zarząd
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020.pdfRoczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SW
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SW
20 SWSA Sprawozdanie z badania (skonsolidowane).T.pdfOpinia i raport podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wybrane dane finansowe skonsolidowane.pdfWybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SW
Oświadczenie RN_SWG.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. komitetu audytu
Ocena RN_SWG.pdfOcena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności dokonana przez RN
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-22Sławomir WoźniakPrezes Zarządu


2021-04-22Jarosław TalerzakWiceprezes Zarządu


2021-04-22Bartosz KlinowskiCzłonek Zarządu


2021-04-22Earl GoodCzłonek Zarządu


2021-04-22Piotr WalasekCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-22Piotr WalasekCzłonek Zarządku/ CFO


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk