Advertisement
  • Odbierz prezent
SECO/WARWICK S.A.: raport finansowy (2021-04-22 21:54)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2020 obejmujący okres


zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie
data przekazania:SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)SECO/WARWICK S.A.
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)66-200
Świebodzin(kod pocztowy)
(miejscowość)Sobieskiego
8(ulica)
(numer)(0 68) 38 20 500
(0 68) 38 20 555(telefon)

(fax)info@secowarwick.com.pl
www.secowarwick.com.pl(e-mail)

(www)PL9270100756
970011679(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2020201920202019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów236 990257 68452 96859 902

Koszt własny sprzedaży-190 409-199 509-42 557-46 378

Zysk (strata) na działalności operacyjnej11 59816 7192 5923 886

Zysk (strata) brutto9 88813 6562 2103 174

Zysk (strata) netto7 85610 6201 7562 469

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 65640 2572 8299 358

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 931-14 203-1 326-3 302

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 492-42 634-3 016-9 911

Aktywa razem331 823370 44371 90486 989

Zobowiązania razem147 625179 57031 98942 167

W tym zobowiązania krótkoterminowe120 281163 62526 06438 423

Kapitał własny184 198190 87339 91544 822

Kapitał podstawowy3 6163 616784849
Powyższe dane finansowe za 2020 i 2019 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej- według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2020r.- 4,6148 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2019r.- 4,2585 PLN/EUR- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych- według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.- 4,4742 PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.- 4,3018.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2021_List prezesa_raport roczny.pdfPismo Prezesa Zarząd
Roczne sprawozdanie finansowe SWSA 2020.pdfRoczne sprawozdanie finansowe SECO/WARWICK S.A.
Sprawozdanie z dzialalnosci SWSA 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A.
Wybrane dane finansowe jednostkowe SWSA 2020.pdfWybrane dane finansowe SECO/WARWICK S.A.
20 SWSA Sprawozdanie z badania (jednostkowe).T.pdfOpinia i raport podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Oświadczenie RN_SWSA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. komitetu audytu
Ocena RN_SWSA.pdfOcena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności dokonana przez RN
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-22Sławomir WoźniakPrezes Zarządu


2021-04-22Jarosław TalerzakWiceprezes Zarządu


2021-04-22Bartosz KlinowskiCzłonek Zarządu


2021-04-22Earl GoodCzłonek Zarządu


2021-04-22Piotr WalasekCzłonek ZarząduPODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-22Krzysztof OpszalskiGłówny Księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk