• Odbierz prezent
SDS OPTIC S.A.: Informacja o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dot. projektu Strategmed (2023-02-03 23:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
SDS OPTIC S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym dot. projektu Strategmed
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SDS Optic S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu w dniu 28 grudnia 2022 roku, przez Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny, nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z pozwem o zapłatę złożonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie („NCBR”), na kwotę 550.526,57 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 8 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty oraz z kosztami postępowania sądowego poniesionymi przez NCBR w wysokości 34.744,00 zł. Pozew dotyczy części dofinansowania, wypłaconego uprzednio przez NCBR na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu w ramach projektu dotacyjnego Strategmed („Umowa”), realizowanego w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. w ramach konsorcjum naukowego, którego liderem była Spółka, o którym Emitent informował m.in. w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w raportach okresowych.
Zarząd Spółki kwestionuje zasadność złożonego pozwu oraz niezwłocznie złoży sprzeciw od nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty straci moc w części zaskarżonej sprzeciwem, zaś sprawa będzie rozpatrywana w postępowaniu zwykłym. W opinii Zarządu Emitenta sposób wykonywania Umowy był prawidłowy oraz zgodny ze wskazaniami NCBR, zaś pozew o zapłatę złożony przez NCBR nie ma usprawiedliwionych podstaw.
Dochodzona przez NCBR sporna kwota dotyczy ostatniej części wydatków poniesionych w projekcie realizowanym przez konsorcjum, w ramach działań zaradczych – nakierowanych na wykonanie przez Emitenta działań, za które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie miał pierwotnie odpowiadać inny członek konsorcjum naukowego.
W opinii Zarządu Emitenta powyższe działania zaradcze zostały ukszstałtowane w porozumieniu z NCBR, zaś o ich realizacji NCBR był stale informowany, a Spółka dysponuje dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie Umowy oraz realizowanie działań zaradczych za wiedzą NCBR.
Zarząd Emitenta informuje, iż będzie brał czynny udział w postępowaniu dot. ww. roszczenia, aby należycie zabezpieczyć interes Spółki.
Wszelkie istotne informacje dotyczące niniejszej sprawy, w tym decyzje podjęte przez Sąd, będą przekazywane w formie odrębnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SDS OPTIC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SDS OPTIC S.A.BIOTECHNOLOGIA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-612Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Głęboka39
(ulica)(numer)
+48 81 501 94 63
(telefon)(fax)
ir@sdsoptic.comwww.sdsoptic.pl
(e-mail)(www)
7123279546
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-03Marcin StaniszewskiPrezes Zarządu / Chief Technology Officer
2023-02-03Mateusz SaganSVP / Chief Operating & Business Officer

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk