• Odbierz prezent
SATIS GROUP SA: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych (2021-03-19 18:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 19 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. d Statutu Emitenta w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku, a także zbadania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2020 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2020.
Podmiotem wybranym do przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności jest spółka Polscy Biegli sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-233) przy ul. Bema 87/3U, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4159 ("Polscy Biegli").
Umowa z Polscy Biegli zostanie zawarta na okres obejmujący wykonanie czynności wskazanych w akapicie pierwszym. Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SATIS GROUP S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SATIS GROUP SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-803Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bekasów74
(ulica)(numer)
+48 22 380 47 48+48 22 380 47 38
(telefon)(fax)
ir@ialbatros.comwww.ialbatros.com
(e-mail)(www)
583-26-22-565191845930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Andrzej WronaPrezes ZarząduAndrzej Wrona

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk