• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów (2021-03-22 16:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 22 marca 2021 r. byli:
- Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 68 880 774 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 81,68% głosów na tym zgromadzeniu i 67,41% w ogólnej liczbie głosów, oraz
- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 5 714 000 głosów, co stanowiło 6,78 % głosów na tym zgromadzeniu i 5,59% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

22-03-2021

Current report no. 13/2021

Re. Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. – list of shareholders with at least 5% of the total voting power

Santander Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby advises that at the Annual General Meeting (“AGM”) of the Bank held on 22 March 2021 the shareholders with at least 5% of the total voting power at this AGM were:

- Banco Santander S.A. with its registered office in Santander, Spain. The shares held by Banco Santander S.A. carried 68 880 774 votes, which constituted 81.68 % votes at the AGM and 67.41 % total votes, and

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office in Warsaw. The shares held by Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny carried 5 714 000 votes, which constituted 6.78 % votes at the AGM and 5.59% total votes.

Legal basis:

Article 70 point 3 of the Act of 29 July 2005 on public offering and terms and condition of introducing financial instruments to the organizes trading system and on public companies

SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Piotr Bodył-Szymaladyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk