• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia (2021-02-23 17:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 22 marca 2021 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17.

W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie_pl.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ_pl
1. Ogłoszenie_en.pdfThe notice on convening AGM_en
2. Projekty uchwal_pl.pdfProjekty uchwal_pl
2. Draft resolutions_en.pdfdraft resolutions_en
3. Uzasadnienie_pl.pdfUzasadnienie_pl
3. Rationale_en.pdfRationale_en
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach CZ i RN SBP 2019-2020.pdfzałącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl
4. Report on the remuneration MBM and SB SBP 2019-2020.pdfappendix to the resolution of the item 10 of the agenda_en
5. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfdokumentacja do pkt 10 porządku obrad_pl
5. Independent registered auditor's report.pdfdocuments to the item 10 of the agenda_en
6. Sprawozdania RN Zał. 1_pl.pdfzałącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
6. SB reports appendix no. 1_en.pdfappendix no 1 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
7. Sprawozdania RN Zał. 2_pl.pdfzałącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad_pl
7. SB reports appendix no. 2_en.pdfappendix no 2 to the resolution of the item 11 of the agenda_en
8. CHF_pl.pdfdokumentacja do pkt 16 porządku obrad_pl
8. CHF_en.pdfdocuments to the item 16 of the agenda_en
9. Uchwała RN Nr 93 - 2020.12.09.pdfdokumentacja do pkt 18 porządku obrad_pl
9. SB Resolution no. 93 -2020.12.09.pdfdocuments to the item 18 of the agenda_en

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

23-02-2021

Current report no. 6/2021

Re: Convening the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. and providing the draft resolutions and documents to be considered at the AGM

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. with its registered office address at al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, entered in the Business Register of the National Court Register maintained by the District Court for Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of National Court Register, under KRS no. 0000008723 on 27 April 2001 (the "Bank"), acting pursuant to Article 399 § 1 in connection with 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby announces that the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. (“AGM”) will take place on 22 March 2021 at 9:30 a.m. in Warsaw in the Atrium I Building at Jana Pawła II 17 Avenue.

In the appendices to this report, the Bank provides information contained in the notice on convening the AGM, the draft resolutions and documents to be considered at the AGM relevant to the resolutions to be adopted which have not been previously disclosed to the public as well as the planned amendments to the Bank's Statutes.

Legal basis:

§19 clause 1 point 1-2 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-23Elzbieta Kaleta-Jagiełło
dyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk