• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku za 2020 r. oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-17 19:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku za 2020 r. oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. (dalej jako „Bank”) informuje, że w dniu 17 marca 2021 r. podjął decyzję o zmianie swojej rekomendacji dotyczącej podziału zysku osiągniętego w 2020 r., o której informował w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Zmieniona rekomendacja uzyskała pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.

Zgodnie z podjętą decyzją, Zarząd Banku rekomenduje:
- utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy (dalej jako „Kapitał dywidendowy”)
- podzielić zysk osiągnięty w 2020 r. w kwocie 738 411 718,72 zł w następujący sposób:
-na kapitał rezerwowy - przeznaczyć kwotę 369 205 859,36 zł,
-na Kapitał dywidendowy - przeznaczyć kwotę 369 205 859,36 zł.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, zwołanemu na dzień 22 marca 2021 r. (dalej jako „ZWZ”).

Podejmując decyzję o zmianie swojej rekomendacji z dnia 23 lutego 2021 roku, Zarząd wziął pod uwagę obecną sytuację makroekonomiczną oraz zalecenia i aktualne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako „KNF”).
Zarząd wziął także pod uwagę, że jedynie Zwyczajne Walne Zgromadzenia ma kompetencję do dokonania podziału zysku.

Rekomendowany obecnie sposób podziału zysku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie wykluczy możliwości podjęcia ewentualnej decyzji przez Zarząd o wypłacie zysku dla akcjonariuszy w postaci zaliczek na poczet dywidendy i wykorzystaniu w tym celu Kapitału dywidendowego w drugiej połowie 2021 r., na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z § 50 ust. 4 Statutu Banku. Będzie to zależało w szczególności od uzyskania przez Bank stanowiska KNF w sprawie polityki dywidendowej w drugiej połowie 2021 roku, z którego będzie wynikała możliwość takiej wypłaty. Ewentualna decyzja Zarządu o wypłacie zaliczek będzie także wymagała zgody Rady Nadzorczej Banku.
Powyższa rekomendacja jest zgodna z aktualnym stanowiskiem KNF, w tym wynikającym z pisma z dnia 11 stycznia 2021 r., o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2021 w dniu 15 stycznia 2021 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd zmienił projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. do pkt 8 porządku obrad, przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. Projekt zmienionej uchwały w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza dokonała aktualizacji Załącznika nr 1 do projektu uchwały do pkt 11 porządku obrad ZWZ, tj. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r., w części dotyczącej raportu z badania wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku za 2020 r., tj. pkt II.2. Zaktualizowane sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
8. WZ - podział zysku_pl.pdfprojekt uchwały do punktu 8 porządku obrad ZWZ
8. WZ - podział zysku_en.pdfdraft resolution to the item 8 of the AGM's agenda
11. Sprawozdania RN_Zał. 1_pl.pdfZałącznik nr 1 do projektu uchwały do pkt 11 porządku obrad ZWZ
11. Sprawozdania RN_Zał. 1_en.pdfAppendix 1 to the draft resolution related to item 11 of the AGM’s agenda

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

17-03-2021

Current report no. 8/2021

Re: changes of the Bank's Management Board recommendation regarding proposed profit distribution for 2020 and amendments to the AGM’s drafts resolutions.

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. (Bank) hereby informs you that on 17 March 2021 it decided to change its recommendation with regard to the distribution of 2020 profit which was communicated in current report no. 5/2021 of 23 February 2021. The amended recommendation was positively reviewed by the Bank’s Supervisory Board.

In line with the decision taken, the Bank’s Management Board recommends to:

- create a capital reserve to be earmarked for dividend payout, including advance dividend (dividend reserve), and

- distribute 2020 profit of PLN 738,411,718.72 in the following way:

- PLN 369,205,859.36 – to be allocated to the capital reserve,

- PLN 369,205,859.36 – to be allocated to the dividend reserve.

The Management Board and Supervisory Board will submit the above proposal to the Annual General Meeting of the Bank’s Shareholders (AGM) convened for 22 March 2021.

When taking the decision to change its recommendation of 23 February 2021, the Management Board took into account the current macroeconomic landscape as well as the recommendations and current position of the Polish Financial Supervision Authority (KNF).

The Management Board considered also the fact that profit distribution falls within the powers of the Annual General Meeting.

The profit distribution recommended currently to the Annual General Meeting will not preclude the Management Board's potential decision to distribute profit to shareholders in the form of advance dividend with the dividend reserve used for that purpose in H2 2021 pursuant to the authorisation given to the Management Board in accordance with § 50(4) of the Bank’s Statutes. This will be subject to the KNF’s position on the dividend policy in H2 2021 that will determine the possibility to make such a payment. The Management Board’s potential decision to pay advance dividend will also require the approval of the Supervisory Board.

This recommendation complies with the KNF’s current position arising from its letter of 11 January 2021 that the Bank communicated in its current report no. 1/2021 of 15 January 2021.

Considering the above, the Management Board amended the draft resolution of the Annual General Meeting convened for 22 March 2021 in relation to item 8 of the agenda that was communicated to the public in current report no. 6/2021 of 23 February 2021. The draft of the amended resolution with regard to the profit distribution and creation of a capital reserve is attached to this report.

Given the above, the Supervisory Board updated Appendix 1 to the draft resolution related to item 11 of the AGM’s agenda, i.e. the Report of the Supervisory Board of of Santander Bank Polska S.A. for 2020 in the part related to the examination of the Bank’s Management Board motion with regard to the distribution of 2020 profit, i.e. point II.2. The updated document is attached to this report.

Legal basis:

Article 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and § 19 clause 1 item 1 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-17Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk