• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. (2021-03-22 16:53)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaSANTANDER BANK POLSKA SA
Temat


Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 marca 2021 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.).
8. Podział zysku; decyzja odnośnie nowego kapitału rezerwowego.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2020, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Ustalenie wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej oraz zmiany do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 50 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Informacja o propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych (CHF).
17. Zmiany w Statucie Banku.
18. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wprowadzonych przez Radę Nadzorczą.
19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki


PlikOpis

Wyniki głosowań_pl.pdfWyniki głosowań_pl

Voting results_en.pdfVoting results_en

10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach CZ i RN SBP 2019-2020.pdfZałącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad

10. Report on the remuneration MBM and SB SBP 2019-2020.pdfAppendix to the item 11 of the agenda_en

11. Sprawozdania RN_Zał. 1_pl.pdfZałącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad

11. Sprawozdania RN_Zał. 1_en.pdfAppendix no. 1 to the item 11 of the agenda_en

11. Sprawozdania RN Zał. 2_pl.pdfZałącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad

11. Sprawozdania RN Zał. 2_en.pdfAppendix no. 2 to the item 11 of the agenda_en

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

22-03-2021

Current report no. 12/2021

Re. Resolutions of the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. Shareholders

Santander Bank Polska S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on 22 March 2021.

AGM Agenda:

1. Opening of the General Meeting.

2. Electing the Chairman of the General Meeting.

3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions.

4. Adopting the agenda for the General Meeting.

5. Reviewing and approving the Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2020.

6. Reviewing and approving the consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2020.

7. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Santander Bank Polska S.A. Group activities in 2020 (which includes report on Santander Bank Polska S.A. activities in 2020).

8. Profit distribution; decision on the new reserve capital.

9. Giving discharge to the members of Santander Bank Polska S.A. Management Board.

10. Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on remunerations of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A. in 2019 and 2020.

11. Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on its activities in the 2020, report on the examination of: Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2020; consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2020; report on the Santander Bank Polska S.A. Group performance in 2020 including report on Santander Bank Polska S.A. performance in 2020; the Management Board’s motion concerning distribution of profit; the Santander Bank Polska Supervisory Board’s assessment of the Santander Bank Polska S.A. Group’s performance in 2020; adoption of the Supervisory Board assessment of Santander Bank Polska S.A. manner of fulfilling disclosure requirements and outcome of the Supervisory Board’s evaluation of the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions and applicable remuneration policy assessment; and adoption of suitability assessment of Supervisory Board, and for the Supervisory Board’s members suitability assessment.

12. Giving discharge to the members of the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board.

13. Changing the composition of the Supervisory Board.

14. Appointing the Chairman of the Supervisory Board.

15. Determination of the new Supervisory Board Member’s remuneration and amendments to the Annual General Meeting Resolution no. 50 dated 22 June 2020 re. determining the remuneration of Supervisory Board Members.

16. Information on Polish Financial Supervision Authority Chairman’s proposal related to F/X mortgage portfolio (CHF).

17. Amendments to the Bank’s Statute.

18. Presentation of the amendments to the Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. Suitability Assessment Policy introduced by the Supervisory Board.

19. Closing the General Meeting.

Legal basis:

§19 (1)(6) of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Piotr Bodył-Szymala
dyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk