• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020 (2021-02-23 16:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021, informuje, że stosując się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) określonych w piśmie z dnia 11 stycznia 2021 r. podjął dzisiaj uchwałę rekomendującą zatrzymanie całości zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku w kwocie 738 411 718,72 zł i przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku netto Banku tj. kwoty 369 205 859,36 zł, natomiast kwotę 369 205 859,36 zł pozostawić niepodzieloną.

Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku.

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji podziału zysku za rok 2020.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. współczynniki kapitałowe wyniosły odpowiednio:
-współczynnik kapitału Tier I (T1) dla Banku 20,94% i dla Grupy Kapitałowej Banku 18,01%
-współczynnik kapitałowy ogółem dla Banku 23,34% i dla Grupy Kapitałowej Banku 20,04%

W piśmie z dnia 16 grudnia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej na rok 2021. Biorąc pod uwagę m.in. istotną niepewność co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19 Komisja uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r.

W nawiązaniu do powyższego stanowiska Komisji w dniu 14 stycznia 2021 r., Bank otrzymał pismo od Komisji z dnia 11 stycznia 2021 r. zawierające następujące zalecenia:
1) wstrzymanie przez Bank wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku,
2) niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Zgodnie z powyższym pismem, stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie po dokonaniu analizy sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu.

Mając na uwadze zalecenie i oczekiwanie Komisji, Zarząd Banku rekomenduje zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku poprzez przeznaczenie na kapitał rezerwowy 50% zysku wypracowanego w roku 2020, a pozostałe 50% zysku pozostawić niepodzielone.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

23-02-2021

Current report no. 5/2021

Re.: Bank’s Management Board recommendation regarding proposed profit distribution for 2020

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. (the "Bank") in relation to the current report no. 1/2021 dated 15 January 2021, hereby informs that in compliance with the expectations issued by the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”) in the letter dated 11 January 2021, has adopted today a resolution recommending the retention of the entire net profit achieved by the Bank in the accounting year commenced on 01.01.2020 and ended on 31.12.2020 in the amount of PLN 738,411,718.72 and the allocation of 50% of the Bank’s net profit in amount of PLN 369,205,859.36 to the reserve capital and the amount of PLN 369,205,859.36 left undivided.

The Bank’s Supervisory Board approved this recommendation.

The Management Board and the Supervisory Board will submit the above proposal along with the recommendation to the Annual General Meeting of the Bank.

The following are arguments to support the notified proposals regarding profit distribution for 2020

As at 31 December 2020 the capital ratios amounted:

- Tier I ratio (T1) for the Bank 20,94% and for the Group 18,01%

- Total Capital Ratio for the Bank 23,34% and for the Group 20,04%

In the letter of 16 December 2020 the KNF presented its stance on the dividend policy of commercial banks in 2021. Due to significant uncertainty as to the further developments related to the COVID-19 pandemic, the KNF considered it necessary to suspend the payment of dividends by commercial banks in the first half of 2021.

In reference to the above, on the 14 January 2021 the Bank received a letter from the KNF dated the 11 January 2021 including the following recommendations for the Bank:

1) to suspend the dividend payment in the first half of 2021;

2) not to undertake, without prior consultation with the supervisory authority, other actions, in particular those beyond the scope of the Bank's day-to-day business and operational activity that may result in a reduction of the capital position, including undistributed earnings from previous years or buyback of own shares.

According to the above letter, the position of the KNF on the dividend policy of commercial banks in the second half of 2021 will be presented separately, following an analysis of the conditions of the banking sector in the first half of the year.

Considering the KNF’s recommendation and expectation, The Management Board recommends to retain the entire net profit for the period from 1 January to 31 December 2020 by allocating 50% of 2020 profit to the reserve capital and 50% of profit is left undivided.

Legal basis:

Article 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).

SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk