• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (2021-03-22 11:39)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia:2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Pana Antonio Escámez Torres do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, jednocześnie powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

Życiorys zawodowy Pana Antonio Escámez Torres znajduje się w dołączonym pliku.

Pan Antonio Escámez Torres nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Podstawa Prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Antonio Escámez Torres - CV_pl.pdfŻyciorys zawodowy Pana Antonio Escámez Torres_pl
Antonio Escámez Torres - CV_en.pdfThe resume of Mr Antonio Escámez Torres_en

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

22-03-2021

Current report: 10/2021

Re. Appointment of Supervisory Board Chairman

Santander Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 22 March 2021, the Annual General Meeting appointed Mr Antonio Escámez Torres to perform duties of Supervisory Board Member of the Bank. The AGM also appointed Mr Antonio Escámez Torres as a Chairman of the Supervisory Board

The resume of Mr Antonio Escámez Torres is enclosed hereto.

Mr Antonio Escámez Torres does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20th August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29th August 1997.

Legal basis:

§5 item 5 of the Finance Minister's Ordinance of 29th March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
SANTANDER BANK POLSKA SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II17
(ulica)(numer)
71 370 11 77
(telefon)(fax)
www.santander.pl
(e-mail)(www)
896-000-56-73930041341
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-22Piotr Bodył-Szymala
dyrektor

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk