• Odbierz prezent
SANTANDER BANK POLSKA SA: Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (2021-03-08 13:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Kandydat na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 8 marca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania):
- zgłoszenie kandydatury Pana Antonio Escámez Torres na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wraz z jego życiorysem oraz
- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 22 marca 2021 r. do punktów 13, 14 oraz 15 porządku obrad, tj. projekty uchwał (i) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku, (ii) w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (iii) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 50 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Życiorys Pana Antonio Escámez Torres oraz projekty otrzymanych uchwał Bank przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Pan Antonio Escámez Torres nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Do niniejszego raportu załączono Rekomendację Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku dotyczącą zgłoszonej kandydatury wraz z wynikiem oceny odpowiedniości, która będzie także dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
1. Banco Santander S.A. - informacja do zgłoszonych uchwał_pl.pdfBanco Santander S.A. - informacja do zgłoszonych uchwał_PL
1. Banco Santander S.A. - informacja do zgłoszonych uchwał_en.pdfBanco Santander S.A. - information to submitted resolutions_EN
2. Rekomendacja NOMCO_pl.pdfRekomendacja Komitetu Nominacji_PL
2. Rekomendacja NOMCO_en.pdfRecommendation of the Nominations Committee_EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

8-03-2021

Current report no. 7/2021

Re: Candidate for the Supervisory Board Chairman and drafts of AGM’s resolutions submitted by the shareholder

The Management Board of Santander Bank Polska S.A. (“the Bank”) informs that on 8 March 2021 it received from its shareholder – Banco Santander S.A. with its registered office in Santander (Spain):

- candidature of Mr. Antonio Escámez Torres for a Chairman of the Supervisory Board together with his resume and

- draft resolutions of the Annual General Meeting convened for 22 March 2021 related to items 13, 14 and 15 of the Agenda, i.e. the drafts resolution (i) re appointing the Supervisory Board Member, (ii) re appointing the Chairman of the Supervisory Board and (iii) re determination of the remuneration for newly appointed Supervisory Board Member and amendments to the Annual General Meeting resolution no. 50 dated 22 June 2021 re. determining the remuneration of the Supervisory Board members.

Mr. Antonio Escámez Torres’s resume and the drafts resolutions submitted by a shareholder are attached to this report.

Mr. Antonio Escámez Torres does not conduct operations competitive against the Bank and is not recorded in the Insolvent Debtors Register run pursuant to the National Court Register Act dated 20 August 1997, and he meets the requirements stipulated in Banking Law act dated 29 August 1997.

Recommendation of the Nominations Committee of Bank's Supervisory Board on proposed candidate together with the outcome of suitability assessment is attached hereto and it will also be posted on the Bank’s website: www.santander.pl/wza

Legal basis:

§19 clause 1 item 4 of the Finance Minister's Ordinance of 29 March 2018 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states.


SANTANDER BANK POLSKA SA(pełna nazwa emitenta)SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)al. Jana Pawła II
17(ulica)
(numer)71 370 11 77

(telefon)

(fax)

www.santander.pl(e-mail)

(www)896-000-56-73
930041341(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-08Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk