• Odbierz prezent
SANOK RC SA: raport finansowy (2022-05-27 17:05)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2022-05-27
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK RC SAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemyska24
(ulica)(numer)
(013) 46-544-44(013) 46-544-55
(telefon)(fax)
sekretariat@sanokrubber.plwww.sanokrubber.pl
(e-mail)(www)
687-00-04-321004023400
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RUBBER COMPANY
Przychody ze sprzedaży320 131303 07968 88766 289
Zysk operacyjny6 86221 5981 4774 724
Zysk przed opodatkowaniem5 44121 2451 1714 647
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej4 88616 4221 0513 592
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej12 90939 9832 7788 745
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-14 60528 860-3 1436 312
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-17 327-13 828-3 728-3 024
Zmiana stanu środków pieniężnych netto-19 01155 026-4 09112 035
Liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 16427 509 16427 509 16427 509 164
Zysk na jedną akcję0,180,610,040,13
Rozwodniony zysk na jedna akcję0,180,600,040,13
Aktywa razem (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)970 256939 670208 545204 303
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)141 97296 34530 51520 947
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)321 983341 29869 20674 205
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)506 301502 027108 823109 151
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)5 3765 3761 1561 169
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży222 036215 35047 77947 101
Zysk operacyjny3 91025 6368415 607
Zysk przed opodatkowaniem4 16825 7378975 629
Zysk netto 4 16020 9788954 588
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej12 37634 1082 6637 460
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-12 94429 627-2 7856 480
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-20 847-11 221-4 486-2 454
Zmiana stanu środków pieniężnych netto-21 41252 526-4 60811 488
Liczba akcji - stan na koniec okresu26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona liczba akcji26 881 92226 881 92226 881 92226 881 922
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 16427 509 16427 509 16427 509 164
Zysk na jedną akcję0,150,780,030,17
Rozwodniony zysk na jedna akcję0,150,760,030,17
Aktywa razem (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)892 203881 805191 769191 722
Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)115 19967 51724 76114 680
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)224 240266 59448 19857 963
Kapitał własny (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)552 764547 694118 810119 079
Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2022 oraz 31.12.2021)5 3765 3761 1561 169

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sanok RC - Raport śródroczny I kw 2022.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok
RC z informacją dotyczącą spółki Sanok RC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27
Piotr Szamburski
Prezes Zarządu
2022-05-27Piotr Dołęga
Członek Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk