• Odbierz prezent
SANOK RC SA: raport finansowy (2021-03-26 06:42)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK RC SAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemyska24
(ulica)(numer)
(013) 46-544-44(013) 46-544-55
(telefon)(fax)
sekretariat@sanokrubber.plwww.sanokrubber.pl
(e-mail)(www)
687-00-04-321004023400
(NIP)(REGON)
259400QC9K5N337PTZ390000099813
(LEI) (KRS)
PKF Consult sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży976 070,001 052 229,00218 157,00244 604,00
Zysk operacyjny44 079,0032 189,009 852,007 483,00
Zysk przed opodatkowaniem36 563,0031 895,008 172,007 414,00
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej36 217,0051 463,008 095,0011 963,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej153 235,0084 502,0034 249,0019 644,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-109 341,00-62 357,00-24 438,00-14 496,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-13 664,00-28 941,00-3 054,00-6 728,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto30 280,00-6 798,006 768,00-1 580,00
Liczba akcji26 881 922,0026 881 922,0026 881 922,0026 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji26 881 922,0026 881 922,0026 881 922,0026 881 922,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 164,0027 509 164,0027 509 164,0027 509 164,00
Zysk na jedną akcję1,351,910,300,45
Rozwodniony zysk na jedna akcję1,321,870,290,43
Aktywa razem1 004 181,00954 664,00217 600,00224 178,00
Zobowiązania długoterminowe143 457,00234 928,0031 086,0055 167,00
Zobowiązania krótkoterminowe362 672,00248 728,0078 589,0058 407,00
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące498 052,00471 008,00107 925,00110 604,00
Kapitał akcyjny5 376,005 376,001 165,001 262,00
List Prezesa Zarządu oraz oswiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostały przekazane w raporcie rocznym Spółki Sanok RC S.A. za 2020 rok, w dniu 26 marca 2021 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zipsprawozdanie finansowe skonsolidowane GK Sanok RC
ESEF_259400QC9K5N337PTZ39-2020-12-31.zip.xadespodpisy do sprawozdania finansowego
20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtmlsprawozdanie Zarządu z działalności GK Sanok RC
20_sprawozdanie_zarzadu_Grupa.xhtml.xadespodpisy do sprawozdania z działalności
oswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmloświadczenie Zarządu
informacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmlinformacja Zarządu
Oswiadczenie_RN.xhtmloświadczenie Rady Nadzorczej
RN_ocena.xhtmlocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtmlsprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania
Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2020.xhtml.XAdESpodpisy do sprawozdania biegłego rewidenta

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk