• Odbierz prezent
SANOK RC SA: raport finansowy (2021-03-26 06:38)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-26
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK RC SAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemyska24
(ulica)(numer)
(013) 46-544-44(013) 46-544-55
(telefon)(fax)
sekretariat@sanokrubber.plwww.sanokrubber.pl
(e-mail)(www)
687-00-04-321004023400
(NIP)(REGON)
259400QC9K5N337PTZ390000099813
(LEI) (KRS)
PKF Consult sp. z o.o. sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody ze sprzedaży678 718,00745 052,00151 697,00173 195,00

Zysk operacyjny55 344,0056 229,0012 370,0013 071,00

Zysk przed opodatkowaniem42 953,0012 110,009 600,002 815,00

Zysk netto 43 297,0034 328,009 677,007 980,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej141 841,0093 196,0031 702,0021 664,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-102 752,00-69 537,00-22 966,00-16 165,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-8 220,00-34 148,00-1 837,00-7 938,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto30 905,00-10 491,006 907,00-2 439,00

Liczba akcji - stan na koniec okresu26 881 922,0026 881 922,0026 881 922,0026 881 922,00

Średnia ważona liczba akcji26 881 922,0026 881 922,0026 881 922,0026 881 922,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji27 509 164,0027 509 164,0027 509 164,0027 509 164,00

Zysk na jedną akcję1,611,280,360,30

Rozwodniony zysk na jedna akcję1,571,250,350,29

Aktywa razem933 177,00863 788,00202 214,00202 839,00

Zobowiązania długoterminowe118 168,00208 285,0025 606,0048 910,00

Zobowiązania krótkoterminowe281 043,00164 019,0060 900,0038 516,00

Kapitał własny 533 966,00491 484,00115 707,00115 412,00

Kapitał akcyjny5 376,005 376,001 165,001 262,00


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List_Prezesa_Zarzadu_2020.xhtmlList Prezesa Zarządu
SanokRubberJSF2020.xhtmlsprawozdanie finansowe za 2020 rok
SanokRubberJSF2020.xhtml.xadespodpisy do sprawozdania finansowego
SanokRubberJednSprZDzial2020.xhtmlsprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku
SanokRubberJednSprZDzial2020.xhtml.xadespodpisy do sprawozdania z działaności
oswiadczenie_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmloświadczenie Zarządu
informacja_zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtmlinformacja Zarządu
Oswiadczenie_RN.xhtmloświadczenie Rady Nadzorczej
RN_ocena.xhtmlocena Rady Nadzorczej
Sprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtmlsprawozdanie biegłego rewidenta z badania
Sprawozdanie_z_badania_SRC_SA_2020.xhtml.XAdESpodpisy do sprawozdania biegłego rewidenta

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk