• Odbierz prezent
RYVU THERAPEUTICS S.A.: raport finansowy (2023-03-24 07:55)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2022
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2023-03-24
RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RYVU THERAPEUTICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Leona Sternbacha2
(ulica)(numer)
+48 12 314 02 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
ryvu@ryvu.comryvu.com/pl
(e-mail)(www)
6792942955120515330
(NIP)(REGON)
2594003WO9Q9HHAFL0310000367359
(LEI) (KRS)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20222 02120222 021

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS

Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales38 946,0011 186,008 307,002 444,00

Przychody z dotacji / Revenues from subsidies29 491,0024 226,006 290,005 292,00

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues2 054,00723,00438,00158,00

Suma przychodów z działalności operacyjnej / Revenues from operating activities70 490,0036 135,0015 036,007 894,00

Koszty operacyjne / Operating expenses-148 913,00-114 734,00-31 763,00-25 065,00

Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów NodThera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera)-117 800,00-92 021,00-25 126,00-20 103,00

Amortyzacja / Depreciation-12 900,00-12 561,00-2 752,00-2 744,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit (loss) from
operating activities (EBIT)
-78 422,00-78 599,00-16 727,00-17 171,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów NodThera) / Profit (loss) from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera)-47 309,00-55 886,00-10 091,00-12 209,00

Zysk (strata) brutto / Profit (loss) before income tax-79 195,00-78 599,00-16 892,00-17 171,00

Zysk (strata) netto / Net profit (loss)-83 782,00-79 078,00-17 871,00-17 275,00

Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (loss)
(without incentive scheme)
-61 598,00-56 079,00-13 139,00-12 251,00

EBITDA-65 522,00-66 038,00-13 976,00-14 427,00

EBITDA (bez programu motywacyjnego oraz wyceny udziałów NodThera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in NodThera)-34 409,00-43 325,00-7 339,00-9 465,00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Net cash
flows from operating activities
21 319,00-58 886,004 547,00-12 864,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Net cash
flows from investing activities
690,008 055,00147,001 760,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Net cash
flows from financing activities
-2 455,00-2 152,00-524,00-470,00

Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow19 554,00-52 983,004 171,00-11 575,00

Liczba akcji (średnia ważona) / Number of shares (weighted average)18 355 474,0018 355 474,0018 355 474,0018 355 474,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per
share (in PLN/EUR)
-4,56-4,31-0,97-94,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) /
Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)
-4,56-4,31-0,97-94,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per
share (in PLN/EUR)
18,719,233,992,01

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) /
Diluted book value per share (in PLN/EUR)
18,719,233,992,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)
0,000,000,000,00

POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS

Aktywa razem / Total assets474 977,00228 813,00101 277,0049 748,00

Należności krótkoterminowe / Short-term receivables16 931,0011 741,003 610,002 553,00

Środki pieniężne z emisji na rachunku domu maklerskiego / Cash from the issue on the account of the brokerage house242 962,000,0051 805,000,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash
equivalents
101 917,0083 236,0021 731,0018 097,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities131 586,0067 512,0028 057,0014 678,00

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities86 772,0031 312,0018 502,006 808,00

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities44 814,0036 200,009 555,007 871,00

Kapitał własny / Total equity343 900,00161 302,0073 219,0035 070,00

Kapitał zakładowy / Share capital7 342,007 342,001 565,001 596,00
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data
Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland :
za okres 01.01.2022– 31.12.2022 r. / for the period from 01/01/2022 – 31/12/2022 : 4,6883 PLN;
za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 r. / for the period from 01/01/2021 – 31/12/2021 : 4,5775 PLN;
na dzień 31 grudnia 2022 r. / as of 31 December 2022: 4,6899 PLN;
na dzień 31 grudnia 2021 r. / as of 31 December 2021: 4,5994 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

ENG_IFRS_Ryvu_Standalone_FS_31.12.2022.pdfFINANCIAL STATEMENTS RYVU THERAPEUTICS S.A. prepared for the year 2022

FINAL_Ryvu_Audit_Report_EN_Translation_2022.pdfIndependent Registered Auditor’s Report

FINAL_Ryvu_Audit Report_2022.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2022 Ryvu.pdfSPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022

Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtmlSPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xhtml

Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31.12.2022_Ryvu.xhtml.xadesSPRAWOZDANIE FINANSOWE RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xades

FINAL_Ryvu_Audit Report_2022.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania xhtml

FINAL_Ryvu_Audit Report_2022.xhtml.xadesSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania xades

Letter to Shareholders from CEO of Ryvu Therapeutics.pdfLetter to Shareholders from CEO of Ryvu Therapeutics

List Prezesa Ryvu Therapeutics do Akcjonariuszy.pdfList Prezesa Ryvu Therapeutics do Akcjonariuszy

Ryvu_Annual_2022_Report_ENG.pdfRYVU THERAPEUTICS S.A.ANNUAL REPORT 2022

Ryvu_Annual_2022_Report_PL.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022

Ryvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xhtml

Ryvu_Annual_2022_Report_PL_.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności RYVU THERAPEUTICS S.A. za rok 2022 xades

RYVU_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2022.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej

RYVU_Supervisory Board Statement_Financial Statements_Management's Board Report_for 2022.pdfOcena Rady Nadzorczej Ryvu Therapeutics S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Ryvu Therapeutics S.A. za rok 2022

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk