• Odbierz prezent
RYVU THERAPEUTICS S.A.: raport finansowy (2021-03-16 17:21)
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2021-03-16
RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RYVU THERAPEUTICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Leona Sternbacha2
(ulica)(numer)
+48 12 314 02 00+48 12 297 47 01
(telefon)(fax)
ryvu@ryvu.comryvu.com/pl
(e-mail)(www)
6792942955120515330
(NIP)(REGON)
2594003WO9Q9HHAFL0310000367359
(LEI) (KRS)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20202 01920202 019

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS

Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales15 651,003 798,003 498,00883,00

Przychody z dotacji / Revenues from subsidies21 300,0029 922,004 761,006 956,00

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues377,00419,0084,0097,00

Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues from operating activities37 328,0034 139,008 343,007 936,00

Koszty operacyjne / Operating expenses-73 025,00-79 524,00-16 322,00-18 486,00

Amortyzacja / Depreciation-12 357,00-7 989,00-2 762,00-1 857,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)-35 697,00-45 385,00-7 978,00-10 550,00

Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax-30 616,00-44 109,00-6 843,00-10 254,00

Zysk (strata) netto / Net profit/loss-31 688,00-44 270,00-7 082,00-10 291,00

EBITDA-23 340,00-37 396,00-5 217,00-8 693,00

Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities-10 636,00-17 401,00-2 377,00-4 045,00

Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-55 942,00-2 604,00-12 503,00-605,00

Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities130 689,00-2 746,0029 210,00-638,00

Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow64 111,00-22 751,0014 329,00-5 289,00

Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)16 765 977,0015 971 229,0016 765 977,0015 971 229,00

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)-1,89-2,77-0,42-0,64

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)-1,89-2,77-0,42-0,64

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)13,347,552,891,77

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)13,347,552,891,77

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)0,000,000,000,00

POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS

Aktywa razem / Total assets295 640,00183 630,0064 063,0043 121,00

Należności krótkoterminowe / Short-term receivables7 948,0014 681,001 722,003 447,00

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents136 218,0072 107,0029 518,0016 932,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities71 920,0063 050,0015 585,0014 806,00

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities38 106,0032 434,008 257,007 616,00

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities33 813,0030 616,007 327,007 189,00

Kapitał własny / Total equity223 721,00120 580,0048 479,0028 315,00

Kapitał zakładowy / Share capital7 342,006 388,001 591,001 500,00
Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data
Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland :
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. / for the period from 01/01/2020 – 31/12/2020 : 4,4742 PLN;
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. / for the period from 01/01/2019 – 31/12/2019 : 4,3018 PLN;
na dzień 31 grudnia 2020 r. / as of 31 December 2020: 4,6148 PLN;
na dzień 31 grudnia 2019 r. / as of 31 December 2019: 4,2585 PLN.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa do Akcjonariuszy_Ryvu.pdfList Prezesa Ryvu Therapeutics S.A. do Akcjonariuszy

Letter to Shareholders from CEO_Ryvu.pdfLetter to Shareholders from CEO of Ryvu Therapeutics S.A.

Ryvu_Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2020.pdfRyvu_Jednostkowe SF_MSSF_31.12.2020

Ryvu_Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2020.xhtmlRyvu_Jednostkowe SF_MSSF_31.12.2020

Ryvu_Jednostkowe_Sprawozdania_MSSF_wg_UE_31 12 2020.xhtml.xadesRyvu_Jednostkowe SF_MSSF_31.12.2020

Ryvu_Sprawozdanie Zarządu 2020.pdfRyvu_Sprawozdanie Zarządu 2020_PL

Ryvu_Sprawozdanie Zarządu 2020.xhtmlRyvu_Sprawozdanie Zarządu 2020_PL

Ryvu_Sprawozdanie Zarządu 2020.xhtml.xadesRyvu_Sprawozdanie Zarządu 2020_PL

Ryvu_ENG_IFRS_Standalone_FS_31.12.2020_eng.pdfRyvu_Financial Statements_MSSF_ENG_31.12.2020

Ryvu_Sprawozdanie Zarządu 2020_ENG.pdfRyvu_Management Board Report _ENG_31.12.2020

RYVU_Oświadczenie RN_działanie KA_Supervisory Board Statement_Audit Committee and Auditor_for 2020.pdfRyvu_Oświadczenie RN_Działanie KA_Supervisory Board Statement_Audit Committee and the Auditor EY_2020

RYVU_Oświadczenie RN_zgodność SFs_Supervisory Board Statement_Financial Statements_Management's Board Report_for 2020.pdfRyvu_Oświadczenie RN_Zgodność SF oraz Sprawozdania Zarządu_Supervisory Board Statement_Financial Statements and Management Board Report_2020

Ryvu Therapeutics - sprawozdanie z badania_F_PDF.pdfRyvu_Sprawozdanie z badania EY_Raport roczny_2020

Ryvu Therapeutics - sprawozdanie z badania_F_ENG_PDF.pdfRyvu_Auditor's Opinion EY_Annual Report_2020

20 Ryvu Therapeutics - sprawozdanie z badania.xhtmlRyvu_Sprawozdanie z badania EY_Raport roczny_2020

20 Ryvu Therapeutics - sprawozdanie z badania.T.xhtml.xadesRyvu_Sprawozdanie z badania EY_Raport roczny_2020

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk