Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Roszczenie komandytariusza o wypłatę zysku - o czym należy pamiętać?
fot. freepik.com

Prawo wspólnika do zysku spółki jest jednym z elementarnych przywilejów, co do których przyjmuje się, że nie mogą zostać wyłączone przez umowę spółki. Przysługuje ono nie tylko w spółce jawnej, ale także działającej na podobnych zasadach spółce komandytowej. Co warto wiedzieć o roszczeniu komandytariusza o wypłatę zysku?

 

Kiedy komandytariusz może żądać wypłaty zysku od spółki?

Materialnoprawną podstawą żądania jest art. 52 k.s.h. w zw. z art. 103 k.s.h. Zgodnie z brzmieniem art. 52 k.s.h. wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego, chyba że spółka odniosła stratę, a udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności zysk przeznacza się na uzupełnienie udziału. Do wypłaty zysku nie jest niezbędne podjęcie uchwały przez wspólników tak, ja ma to miejsce w spółkach kapitałowych.

O tym czy spółka poniosła zysk czy stratę decydują wyniki sprawozdania finansowego, więc to ono będzie de facto decydowało czy komandytariusz może skorzystać z uprawnienia.

 

Co z wymagalnością roszczenia komandytariusza?

Przyjmuje się, że komandytariusz może zgłosić swoje żądanie po zakończeniu roku obrotowego, czyli roku kalendarzowego lub kolejnych 12 miesięcy następujących po sobie dla celów podatkowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 9) rok obrotowy powinna określać umowa spółki.

Ustawodawca nie precyzuje, w jakim czasie spółka powinna spełnić żądanie komandytariusza, zatem niezbędne jest odwołanie się do ogólnych zasad spełniania zobowiązań. Stosownie do art. 455 k.c. w sytuacji, kiedy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Pojęcie „niezwłocznie” należy rozumieć jako bez nieuzasadnionej zwłoki. W pierwszej kolejności spółka musi sporządzić sprawozdanie finansowe. Przepisy ustawy rachunkowości nakazują sporządzić sprawozdanie nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, a zatwierdzić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (odpowiednio art. 52 ust. 1 oraz 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

O wymagalność roszczenia można więc mówić wraz z upływem terminu do zatwierdzenia sprawozdania. Dopiero w sytuacji, kiedy spółka komandytowa nie zdąży sporządzić i zatwierdzić dokumentu w podanych terminach, komandytariusz ma prawo wezwać ją do wypłaty zysku. Inaczej żądnie będzie przedwczesne.

 

Jak dochodzić swojego roszczenia przed sądem?

W pozwie o wypłatę zysku należy przede wszystkim prawidłowo oznaczyć strony sporu. Powodem będzie komandytariusz, pozwanym zaś – spółka komandytowa.

Wspólnik dochodzący wypłaty zysku musi też udowodnić swoje żądanie. W pierwszej kolejności powinien wykazać zasady podziału zysku (zwykle na podstawie pisemnej umowy spółki), w dalszej potwierdzić, że spółka rzeczywiście powinna podzielić się zyskiem. Jeżeli komandytariusz nie zgadza się z treścią sprawozdania, powinien złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego rewidenta, który zbada poprawność i rzetelność przeprowadzonych kalkulacji.

Z kolei spółka, która dąży do oddalenia powództwa, powinna wykazać, że sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo, a wspólnik otrzymał należną mu część zysku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w toku procesu sąd ocenia także prawidłowość realizacji obowiązków ciążących na spółce. Jeżeli okaże się, że sporządziła ona sprawozdanie w sposób nierzetelny, niestaranny lub błędny, takie okoliczności stawiają pozwanego w niekorzystnym świetle.

Sam pozew należy kierować do sądu według zasad ogólnych – zarówno właściwość rzeczową, jak i miejscową określają zasady kodeksu postępowania cywilnego. Roszczenia majątkowe, których wysokość nie przekracza 75 tysięcy złotych zgodnie z art. 17 pkt 4 k.p.c. rozpoznają sądy rejonowe, powyżej tej kwoty, sądy okręgowe. Właściwość miejscową sądu określa siedziba spółki.

Prowadzenie postępowania sądowego wiąże się z obowiązkiem wyłożenia opłat na pokrycie kosztów procesu – niezbędne będzie uiszczenie opłaty od pozwu, być może również zaliczki na poczet opinii sporządzanej przez biegłego. W razie przegranej przed sądem pierwszej instancji pojawią się też koszty postępowania apelacyjnego oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego należne drugiej stronie, o ile była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.

 

W jakim terminie przedawnia się roszczenie komandytariusza o wypłatę zysku?

Choć mogłoby się wydawać, że przedawnienie roszczenia komandytariusza względem spółki o wypłatę zysku zawsze będzie miało związek z działalnością gospodarczą, Sąd Najwyższy w jednej z najnowszych uchwał zajął odmienne stanowisko (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2023 rok, sygn. III CZP 98/22). Skład orzekający wskazał, że nie można z samego faktu przynależności komandytariusza do spółki wywodzić statusu wspólnika jako przedsiębiorcy, jeżeli nie prowadzi on działalności poza uczestnictwem w spółce. Oczywiście wspólnik może być przedsiębiorcą niezależnie od swojego statusu wspólnika w spółce, ale taki biznes wcale nie musi pokrywać się zakresem z działalnością jednostki organizacyjnej

W takiej sytuacji nie można uznać roszczenia o wypłatę zysku za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w świetle art. 118 k.c., a co za tym idzie, termin przedawnienia jest 6-letni, a nie 3-letni.

Wydłużenie terminu na dochodzenie roszczenia to ulga dla komandytariuszy. Warto jednak pamiętać, że termin przedawnienia biegnie od dnia następującym po dniu zatwierdzenia sprawozdania. Upływ ustawowego, 6-letniego terminu spowoduje, że dochodzenie swoich należności będzie niemożliwe.

Wspólnicy spółek komandytowych powinni pamiętać o przysługujących im uprawnieniach, ale samodzielne dochodzenie swoich interesów nie jest proste. W razie wątpliwości co do interpretacji obowiązujących przepisów warto skorzystać ze wsparcia kancelarii z praktyką w zakresie prawa spółek.

 

Marcin Staniszewski Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy


Kancelaria Prawna RPMS

Kancelaria Prawna RPMS specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem branży e-commerce oraz sektora IT. Doświadczona i szeroka kadra pozwala na świadczenie pełnego wsparcia prawnego, od ochrony właśności intelektualnej, ochrony marki, przez przekształcenia spółek, koordynowanie procesów windykacyjnych, po realizacje z zakresu prawa mediów oraz prawa transportowego. RPMS działa w wymiarze ogólnopolskim i posiada placówki w największych polskich miastach, a także międzynarodowym, pracując z zagranicznymi klientami z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także wspomagając prawnie przedsiębiorców działających w skali międzynarodowej.  

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk