• Odbierz prezent
ROPCZYCE: Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (2021-03-09 13:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
ROPCZYCE
Temat
Wniosek Akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 marca 2021r. wpłynął do Spółki wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie („NWZ”).

Wniosek został złożony na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.) w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1798 ze zm.), przez akcjonariuszy Spółki - Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Leszka Piczaka, Roberta Siwca, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca, Zbigniewa Czapę oraz Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, posiadających łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w Spółce, tj. 3.448.478 akcji Spółki, co stanowi 55,09% kapitału zakładowego w Spółce.

Przedmiotem wniosku jest podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wycofania z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności mających na celu wycofanie z obrotu akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

O terminie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
(pełna nazwa emitenta)
ROPCZYCEMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Postępu15c
(ulica)(numer)
017 2229222017 2218593
(telefon)(fax)
sekretariat@ropczyce.com.plwww.ropczyce.com.pl
(e-mail)(www)
818-00-02-127690026060
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-09Józef SiwiecPrezes Zarządu


2021-03-09Marian DarłakWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk